Промените при Договорите за Аренда

Промените при Договорите за Аренда, сключване на аренден договор, адвокат разваляне на арендни договори, Разваляне на договор за аренда, Съдебни дела земя

Промените при договорите за Аренда

След промените в отношенията с Арендаторите, в началото на 2007 г. беше извършена законодателна промяна в Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), насочена към облекчаване сключването на договори за аренда.

Законодателят предвиди, че през 2007 г. с оглед прецизно уреждане отношенията между отделните съсобственици следва да приеме изменения на съществуващата правна уредба и прие нова разпоредба на чл. 3, ал. 4 от ЗАЗПромените при Договорите за Аренда, сключване на аренден договор, адвокат разваляне на арендни договори, Разваляне на договор за аренда, Съдебни дела земя

Разпоредбата предвижда, че ако арендният договор е сключен само от някои от съсобствениците на имота, отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността (ЗС), като очакванията на законодателя бяха чрез тази разпоредба да се подпомогне ползването на земеделските земи.

На практиката се оказа, че много често отделни съсобственици на земеделски земи се оказват ощетени от сключени чрез друг съсобственик, писмени договори за аренда и обработка на земите им, без тяхно знание и съгласие на всички останали съсобственици.

В тези случаи останалите съсобственици или не са узнали за сключения договор или са в невъзможност да получават дължимите арендни плащания поради наличие на уговорки в договора, предвиждащи всички плащания да се извършват към сключилия договора съсобственик.Това наложи законодателят да извърши нова промяна, която да засили защитата на по-малките съсобственици.

С промените и допълнение към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., разпоредбата на чл. 3, ал. 4 ЗАЗ беше променена, като предвиди, че

Договорите за аренда, както и споразумение за неговото изменение или прекратяване, може да се сключи със собственик, съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или с лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверено изрично пълномощно. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.“

… какво казва съдебната практика по тези дела – чл. 3.ал.3 ЗАЗ…..

Съдебната практика в актовете на съдилищата приема, че при вписване на договор за аренда или анекс към вече сключен договор, подписани след изменението на чл. 3, ал. 4 ЗАЗ (обн. ДВ, бр. 13, в сила от 07.02.2017 г.) не се изисква представяне на доказателства, установяващи материалноправната легитимация на арендодателя като единствен собственик или притежаващ повече от 50% от собствеността върху имотите – обект на арендата, нито доказателства за упълномощаването му от собствениците на повече от 50% от собствеността върху имотите.

Извършването на такава проверка, след като това не е изрично предвидено в закона, е извън правомощията на съдията по вписванията. Това разбиране се основава на принципните постановки на т. 6 от Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. по тълк. д. № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, съгласно които съдията по вписванията няма право да проверява материалноправните предпоставки на представения за вписване акт, освен ако това не е изрично предвидено в закон.

Съдията по вписванията не проверява материалноправните предпоставки за извършване на нотариалните удостоверявания, независимо дали се касае за нотариален акт или за документ с нотариална заверкта на подпис (с изричното изключение на чл. 73, ал. 5, изр. 3 от Търговския закон).

Действията на съдията по вписванията нямат контролна функция и той не следи за законосъобразността на нотариалното удостоверяване и съответствието му със закона, освесн ако то не се е отразило на формата на акта (примерно неподписан от нотариуса или от страните нотариален акт, неизписани собственоръчно три имена)или на неговото съдържание съобразно вида на акта, чието вписване се иска ( ……липса на описание на имота в прехвърлителен нотариален акт по кадастрални данни при наличие на одобрена кадастрална карта за района)

 

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics