Приемане наследството по опис

Отговорност управител/съдружници чл.19 ДОПК, имуществена отговорност ООД, отговорност управител ЕООД, прехвърляне дружествени дялове ООД, прехвърляне фирма

ПРИЕМАНЕ НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС 

Вариант за наследника е да ограничи отговорността си до стойността на включените в наследството активи е приемане наследството по опис. За да стане това, наследникът трябва да приеме наследството по опис.

По своята същност приемането по опис е формална процедура, при която наследникът декларира всички известни му активи и пасиви на наследството и приключва с акт на районния съд.

Приемането по опис се вписва в книгата в районния съд за приеманията и отказите от наследство.Приемане наследството по опис, Приемане по опис, Адвокат наследствени дела, Приемане и отказ от наследство, съставяне на протокол за приемане на наследството, Отказ от наследство, срок за приемане на наследството,Отказ от наследство, Вписване на отказ от наследство, адвокат оспорване на наследствени права

Това може да се извърши в срок до 3 месеца от момента, в който наследникът е узнал, че наследството е открито. Този срок може да бъде продължен от районния съдия до три месеца.

В този случай кредиторите на наследодателя ще могат да търсят от наследника плащане на задълженията само до размера на наследството.

Ако активите на наследството се окажат по-малки от задълженията на наследодателя, наследникът ще отговаря само до размера на това, което е получил (чл. 60, ал. 2 от ЗН).

Това обаче не означава, че отговорността на наследника се реализира единствено с наследеното имущество, той например може да покрие задължения на наследодателя и със свои парични средства от влогове или друго имущество, а да запази наследения имот или движимо имущество.

„Ограничението на отговорността е „до размера“ на наследеното имущество, което означава, че кредиторите не са ограничени да търсят удовлетворение от продажба единствено на наследения имот (или имоти), а могат да търсят изпълнение от всяко друго имущество на наследника (ако пожелаят), но при ограничението, че не могат да получат повече от размера (стойността) на наследеното имущество“

Недееспособните лица (поставените под пълно запрещение и непълнолетните) и държавата приемат наследството само по опис – за да се изключи възможността тяхното друго имущество да бъде обременено със задължения на наследодателя, ако те надвишават размера на актива на наследството.

Особеност на приемането на наследството по опис е, че ако наследникът, който го приема, не декларира всички известни му имоти на наследодателя, губи предимството на приемането по опис – т.е. ще отговаря за всички задължения на наследодателя, независимо от размера им (чл. 64 от ЗН).

Приемане наследството по опис, Приемане по опис, Адвокат наследствени дела, Приемане и отказ от наследство, съставяне на протокол за приемане на наследството, Отказ от наследство, срок за приемане на наследството,Отказ от наследство, Вписване на отказ от наследство, адвокат оспорване на наследствени права

 

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ 

– В случай, че наследникът е приел наследството направо, било да е бил съставен опис – дали с конклудентни действия или по друг начин, се счита, че наследникът отговаря за всички задължения на наследодателя.

– В случай, че наследникът приеме наследството по опис, наследникът ограничава отговорността си до размера на включеното в наследството имущество.

– В случай, че наследникът се откаже (и впоследствие се откажат всички наследници по закон), имуществото на наследодателя става собственост на държавата, респективно на общината.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg. Всяко отделно запитване ще бъде разгледано строго индивидуално и с нужното внимание за всеки отделен казус.

 

tags  

абонаментно обслужване, адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, адвокат изпълнителни дела ЧСИ, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, адвокат наследствени дела, адвокат наследствено право, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат по семейни дела, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат София, адвокат транспортни дела, адвокати Сандански, активите на наследство, вписване на завещание, граждански дела пред Районен съд, делба на имот между братя, делба на имот между наследници, дълговете на починал, застрахователни дела, изваждане на документи и бракоразводни дела, изготвяне на касационна жалба пред ВКС. Съдебно дело за делба недвижим имот, изготвяне на пълномощни, Как да приема наследството си по опис, консултации, кредитори на наследодател, Мярка за неотклонение, наказателни дела, наследствени дела, наследство по опис, наследяване на дълг, наследяване по завещание, Недееспособните лица, Обжалване мярка за неотклонение, Обжалване наказателно постановление, обжалване решение на Районен съд, оспорване на АУАН, оспорване на завещание, оспорване на наследствени квоти, Оспорване на съдебно решение, отговорност приелия наследството по опис наследник, отказ от наследство, Отказ от наследството при наследяване по закон, писмени отговори по насрещен иск, подготовка на Предварителен договор, починал длъжник, правни, представителство пред съд, Прехвърляне недвижим имот, ПРИЕМАНЕ И ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО, приемане на имот под опис, приемане на наследство, Приемане по опис, присъждане на неустойки по сключени договори, развод по исков ред, регистрация на фирми, родителски права при развод, спорове, срок за приемане на наследството, съдебно дело по разваляне на търговски договор, съдебно производство задържан, съставяне на протокол за приемане на наследството, търговски дела пред съд
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics