ПРИДОБИВАНЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА

Промените при Договорите за Аренда, сключване на аренден договор, адвокат разваляне на арендни договори, Разваляне на договор за аренда, Съдебни дела земя

ПРИДОБИВАНЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА

В последните няколко години стана актуален въпросът за имуществените права и собствености по време на брак.

ИМУЩЕСТВО, СИО, апартамент по време на брака

ИМУЩЕСТВО, СИО, апартамент по време на брака

Практиката на съдилищата съдържа множествени казуси, в цялата материя, обхващаща както придобиването на недвижим имот, така и имуществените отношения между съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност.

Най-сериозният въпрос е този касаещ, имуществените последици при евентуален развод. Множество съдебни решения в районните съдилища, утвърждават устойчивата съдебна практика по казуса както и възможностите на съпрузите, да претендират за недвижимо имущество, придобито по време на брака.

В същото време, законът (СК) в чл. 19,ал.1 (СК) изрично посочва, че  „вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат на двамата съпрузи независимо от това на чие име са придобити“.

Именно тук се стига до основното правило за придобиването на имущество като се насочва понятието „съвместен принос“. Същевременно дефиницията на това понятие насочва към определението което е записано в Семейнияткодекс, а именно, че „съвместният принос на съпрузите може да се изрази във влагането на средства и труд, в грижи за децата и работа в домакинството“.

Разбира се, това понятие подлежи на доказва и съответно лесно би могло да бъде оспорено до доказване на противното. Принципът тук е, че всеки един от двамата съпрузи  може да претендира за съществен принос в придобиването на всяка съсобствена вещ – движима или недвижима през брака, а дали такова основание е налице го преценява Районният съд.

Имот,придобит през брака

Имот,придобит през брака

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВИЛОТО НА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ *(СИО)

Всяко общо правило на съпружеската имуществена общност има и няколко изключения. Семейният кодекс определя, имотите и вещите, придобити по време на брака, който остават извън кръга на тази съпружеската имуществена общност (СИО).

Детайлно определение на въпроса дава разпоредбата на чл. 20СК.  С аргумент за противното в хипотезата, в която вещите и имуществените (вещни) права върху вещи и паричните влогове, придобити по наследство и по дарение стават изключителна собственост на лицето, което ги е получило без значение дали те са придобити преди или по време на брака.

За лични се считат и вещи – но само движими, които, макар и придобити по време на брака, служат на един от съпрузите за обикновено лично ползване или за упражняване на занаят, дейности или професия.

Законът въвежда и изключения като т. нар. пълно или частично преобразуване на лично имущество. Така според чл. 21, ал. 1 се считат за лични вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити през време на брака изцяло с лично имущество от наследство или дарение или с друго лично имущество, придобито преди брака. Законът нарича това „пълна трансформация“ на имуществото

При частичното преобразуване, уредено във алинея 2 на чл.21 СК, страната може да се претендира за лично притежание на съответна част от имот, придобит с лично имущество.

 СЪДЕБНА ПРАКТИКА И УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ ПО СК

Предявяването на съдебни искове за определяне на по-голям дял от притежаваното или придобито имущество би могло да се направи по всяко време. Целта, тук е да бъде постановено Съдебно решение, при което определен имот да бъде посочен определен като лично имущество, както и да не се дели заедно с другият съпруг в режима на имуществената общност.

В практиката по такива граждански дела с имуществен елемент от съпружеската имуществена общност се допускат като доказателства писмени и гласни доказателствени средства – валидни писмени документи, така и свидетелски показания.

ИМУЩЕСТВО, СИО, апартамент по време на брака

ИМУЩЕСТВО, СИО, апартамент по време на брака

Съдът е длъжен да изследва актът на придобиването и произходът на средствата, но това подлежи на доказва дали съответният имот е придобит изцяло с лични средства, имащи личен характер.

Пример за такива доказателства са дакти около сключване на брака, неговата продължителност, както и доходите получени от страните. Не е от съществено значение, но е добре, ако определена сума, дарена на единия или другия от семейството би могла да бъде доказана.

Ако пък се претендира за придобиване чрез дарени средства от родителите, то тогава съдът изследва какво е било тяхното материално положение, дали е било възможно да отделят средства, по какъв начин са предоставени парите и т. н.

Аналогична е ситуацията в т.нар. „частичната трансформация“ на имуществото, придобито в режим на СИО. Тогава просто се доказва, че само част от определен имот е лична собственост, защото е била купена с лични, наследствени или дарени средства. Съдът определя като личен дял толкова, колкото се докаже.

tags  

"частичната трансформация" на имуществото, iздръжка деца, адвокат бракоразводен процес, адвокат развод по взаймно съгласие, адвокат развод по исков ред. определяне на дял на съпруга, адвокат семейни дела, Адвокати по семейно право, апартамент по време на брака, бракоразводните производства, Брачни договори, в резултат на съвместен принос, вещни права през време на брака, вещните права, вещно право върху недвижим имот чрез добросъвестно владение, давностeн срок владение имот, дарение на недвижим имот по време на брак, дирекция “Социално подпомагане”, договорен режим адвокат, Доклад на дирекция „Социално подпомагане, дълбоко и непоправимо разстройство на брака, жилище, задълженията за плащане на издръжка, законов режим на общност, законов режим на разделност, законовия режим на разделност, закупен по време на брака, Закупуване на имот по време на брак, запазване на фамилното име, издръжката между съпрузите, Имот по време на брак, имот придобит преди брака, имуществени дела при развод, имуществените отношения между партньори, имущество, Иск за изменение на местоживеенето, иск за определяне на лични отношения с детето, искове за определяне на местоживеенето на детето, искове за упражняване на родителските права, исковете за издръжка, исково производство за прекратяване на брак, легални стъпки и процедури по чл. 127 СК, Личните отношения, Местоживеенето на децата;Упражняването на родителските права, наследствен имот при развод, наследяване имот по време на брака, наследяване на имущество придобито преди брака, неприкосновени спестявания, Ползването на семейното жилище, права придобити от съпрузите по време на брака, правни последици от развода, предпоставка за допускане на развода, прекратяване на брачната връзка, прекратяването на фактическото съжителство, прехвърляне на имот между съпрузи, Придобиване на вещни права върху недвижими имоти през брака, придобиване на имот давност по време на брак, Придобиване на имот по време на брака, ПРИДОБИВАНЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА, придобити по време на брака, придобито в режим на СИО, придобито по време на брака, развод и издръжка, развод по взаимно съгласие, разделност на имуществото, РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, районен съд по настоящ адрес на дете, режима на лични отношения на родителите с детето, семейна имуществена общност наследство, СИО, споразумение чл.127 СК, Споразумение чл.51 СК, съвместен принос на съпрузите, съгласие относно местоживеенето на детето, съдебен иск за издръжка, съдебен иск за определяне на режим на лични отношения, съдебен иск за ползването на семейното жилище, съдебен иск за упражняване на родителски права, съдебен иск за фамилното име, съдебни дела за уреждане на отношения между родители, съдебни искове за издръжка на децата, съпружеска имуществена общност върху недвижими имот, съпружеската имуществена общност, Съсобственост върху недвижим имот придобит по време на брака, Упражняването на родителските права, фактическа раздяла между съпрузи, фактическата раздяла, фактическо съпружеско съжителство
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics