Прехвърляне дружества задължения

Отказ на Търговския регистър, Съдебно обжалване откази на търговския регистър за вписване, Агенция по Вписванията откази за вписване на търговско дружество, Отказ на фирма обжалване, Оспорване вписване на Търговския регистър, адвокат фирмени дела

Прехвърляне на търговски дружества със задължения

С влизането на последните промените по ДОПК, конкретно чл.19, се предвижда имуществена отговорност за дължими и неплатени данъци и осигуровки.

Тази  имуществена отговорност по чл. 19ДОПК, носят  всички мажоритарните собственици и съдружници,в частност и прехвърлители, които към момента на възникване на задълженията към държавата и НАП, недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дружествени дялове, цели търговски дружества или акции

Отговорността възниква при прехвърляне на тяхното дялово участие в регистрирани акционерни търговски дружества в България, прекратявайки с това своето мажоритарно участие и отклонявайки отговорността си като съдружници или акционери в тези дружества. адвокати по данъчни дела

Това е причината, поради която с последните промени в ДОПК, влезли в сила от 04.08.2017г. 

Тези промени доведоха до промяна на ситуацията, а с това и тяхната пълна имуществена отговорност за всички публични,  непогасените задължения за данъци и осигурителни вноски по осигурителните сметки на задължените лица,като тази имуществена отговорността е изчислена като пропорционална на тяхното участието в прехвърлената или отчуждената част от капитала на съответното търговско дружество.

Целта, която се преследва в този текст на закона – чл.19 ДОПК е разбира се прехвърлянето на търговски дружества на малоимотни граждани, който дори и не подозират за дружествата, които са придобили при евентуалното прехвърляне на дялове пред Нотариус.

Какво целят промените в текста на чл.19 ДОПК

Целта на промените в закона е да се предотвратят случаите в който някои от  миноритарните собственици на капитала в едно търговско дружество сключват  поредица от разпоредителни сделки, с които променят собствеността на дружествата.

В резултат на това съдружниците, натрупали задължения към НАП, целят да избягат от процедурата по обявяване в несъстоятелност, за което е предвидена имуществена отговорност за същите в случаите, в които едновременно или последователно, в период, не по-дълъг от три месеца, прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято сума представлява мажоритарен дял от капитала.

Другата промяна, която се цели с изменението на текста на чл. 19 ДОПК е пряко свързана с дяловете на мажоритарни съдружници и акционери със собствени акции в акционерните дружества, които вече са разпоредили действията по намаляване на имуществото, като отговорността не се отнася за тези от тях, които са гласували против увреждащите предприятието сделки, както и ако са получили скрито разпределение на печалбата (дивидент) и това обстоятелство не е декларирано след това в техните данъчните декларации.

Особен представителЗа съжаление поради честата практика за прехвърляне на предприятия и търговски дружества, както и на отделни дружествени дялове или акции след започнало ревизионно производство за установяване на задълженията на юридически лица по чл. 14, т. 1 и 2 от ДОПК, с измененията на чл.19 ДОПК  понятието „недобросъвестност“ се дефинира чрез необорима презумпция.

Имуществена отговорност на съдружниците в ООД

Важна особеност на промените, е че законът в чл. 19 ДОПК, приема, че недобросъвестно поведение е налице винаги, когато действието е извършено след деклариране и/или установяване на задълженията или след започнал контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство.

Важно е да отбележим, че включването на декларираните от лицата задължения в разпоредбата на чл.19 ДОПК, дава възможност на органите по приходите (НАП) да образуват незабавни административни производство за ангажиране на отговорност на лица  по чл. 19 ДОПК не само в случаите, в които задълженията на юридическите лица по чл. 14, т. 1 и 2 от ДОПК са установени с ревизионен акт, но и в случаите, в които лицето само е посочило дължимите от него задължения.

За да получите квалифицирана юридическа помощ по дела, свързани с прехвърляне на търговски дружества със задължения към държавата и трети лица можете да се свържете с нас.

Ние ще Ви предоставим бърза и навременна правна помощ, съвет или процесуално представителство пред съд или административен орган.

В случай на нужда, обърнете се към нас за съвет и правна помощ на следните телефон + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics