ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

Правно обслужване на фирми, адвокат фирмени дела, Прехвърляне на фирма, смяна на управител, увеличение на капитала на фирма, Прехвърляне дружествени дялове

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

В съдебната практика все по-често се срещат въпроси за цялостно обслужване на търговски дружества. В дейността ни като адвокат по правно обслужване на фирми предлагаме пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения/ и др.

Можем да Ви бъдем полезни при провеждането на преговори с контрагенти; изготвянето на двустранни писмени договори, съставяне на Споразумения с прокуратурата и и други;Правно обслужване на фирми, адвокат фирмени дела, Прехвърляне на фирма, смяна на управител, увеличение на капитала на фирма, Прехвърляне дружествени дялове, Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства във връзка с търговски, граждански, административни, данъчни, митнически и други спорове

Кантората предлага активно участие във срещи и обсъждания, относно сделки на юридически лица, обявяване на ГФО, изготвяне на книжа по обществени поръчки; решаване на казуси с особена сложност, писмени устни  консултации, сделки с имоти, вписване на промени в търговския регистър; сделки с имоти.

Пълното правно обслужване включва всички услуги, подробно описани в сайта на кантората. Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти спокойствие и сигурност, при разрешаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на фирмата в детайли.

Основен принцип на работа с нашите клиенти е същите да получат специално отношение,  бързо и ефективно  юридическо обслужване. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на клиента при сложни и тежки ситуации.

Адвокатската кантора осигурява на своите клиенти извършването на следните правни услуги:

 • Консултации относно избора на подходящата за Вас правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца – ЕТ, ЕООД, ООД, СД, Сдружение, Фондация, Събирателно дружество, Командитно дружество;
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;
 • Обявяване и публикуване на ГФО;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
 • Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
 • Преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;
 • Правен анализ на предприятия;
 • Сделки с търговски предприятия -придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
 • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;
 • Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;
 • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
 • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки -относно недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.
 • Прекратяване,преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
 • Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика;
 • Консултации по банкови сделки;
 • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;Правно обслужване на фирми, адвокат фирмени дела, Прехвърляне на фирма, смяна на управител, увеличение на капитала на фирма, Прехвърляне дружествени дялове
 • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;
 • Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми;
 • Участие в преговори, медиация;
 • Комплексно правно обслужване на търговски дружества;
 • Процесуално представителство и правна защита в производство по несъстоятелност на търговски дружества;
 • Представителство на търговци пред всички държавни институции -Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства във връзка с търговски, граждански, административни, данъчни, митнически и други спорове;
 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

Работим активно с преводачески агенции и фирми за преводи и легализация, кантори за счетоводно обслужване, които обслужват изключително нуждите на нашата кантора.

С течение на годините успяхме да се утвърдим, като канота с висококвалифицирани юристи и адвокати и специалисти, които да работят  за Вашата фирма в областта на търговското, облигационното и трудовото право, както и в останалите области на гражданското, административното и наказателното право.

tags  

Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства във връзка с търговски, адвокат фирмени дела, административни, вливане, вписване на промени в търговския регистър; сделки с имоти, граждански, данъчни, Държавна комисия по далекосъобщения, и търговски организации, изготвяне на книжа по обществени поръчки; решаване на казуси с особена сложност, изготвянето на двустранни писмени договори, Командитно дружество, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Комплексно правно обслужване на търговски дружества, Консултации относно избора на подходящата за Вас правно-организационна форма за съответния бизнес, митническа администрация, митнически и други спорове, наем и покупко-продажба на предприятия, обслужване на търговски дружества, обявяване на ГФО, отделяне и разделяне, Патентно ведомство, писмени устни  консултации, Правно обслужване на фирми, Предоставяне на правни консултации по търговски сделки, преобразуване на търговски дружества, Прехвърляне дружествени дялове, Прехвърляне на фирма, Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, сделки на юридически лица, сделки с имоти, Сделки с търговски предприятия -придобиване, сливане, смяна на управител, Събирателно дружество, съставяне на Споразумения с прокуратурата, трансформиране, увеличение на капитала на фирма, Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци, Фондация
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics