Обжалване на актове и наказателни постановления

Адвокатска кантора "Д. Владимиров и Партньори" разполага с добри и опитни адвокати и предоставя правни съвети при множество случаи на обжалване на актове и наказателни постановления в областта на административното право. Можете да бъдете сигурни, че в наше лице ще откриете надежден партньор по всеки юридически въпрос.

Обжалване на актове и наказателни постановления

Обжалване на актове и наказателни постановления

      Адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предоставя правни съвети при множество случаи на обжалване на актове и наказателни постановления в областта на административното право:

 • Обжалване на актове и наказателни постановленияПравни съвети и консултации, процесуално представителство пред административни органи по административно-наказателни дела – т.нар. защита по административен ред;
 • Правна защита и подготовка на жалби срещу незаконосъобразни административни актове, издадени срещу физически лица и търговски дружества;
 • Оспорване и обжалване пред административен орган и пред административен съд на издадени административни актове и наказателни постановления за наложени глоби от страна на различни институции като МВР, КАТ, ДАИ, РДНСК, РИОКОЗ, общински органи и други;
 • Адвокатска помощ и процесуално представителство при обжалване на актове и наказателни постановления пред държавен орган или пред административен съд.

Следва да отбележим, че всеки един издаден индивидуален административен акт може да бъдат оспорен и по административен ред. Това се случва пред непосредствено по-горестоящия административен орган по реда на АПК. Пред държавния орган по административен ред може да се оспори и съдържанието на документ. Писмени възражения и жалби срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица. Такива са тези, които имат пряк правен интерес от обжалването или със закон са оправомощени да извършат това.

      Оспорване на актове и наказателни постановления по административни актове пред съд      

На административните съдилища са подведомствени всички искове и образувани административни дела по искания за:

 • Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
 • Обявяване на нищожност или унищожаемост на споразумения по АПК;
 • Защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията;
 • Защита срещу незаконно принудително изпълнение;
 • Обезщетения за вреди  от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административен орган и длъжностни лица;
 • Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
 • Установяване неистинността на административни актове и др.;

По силата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН всяко наказателното постановление подлежи на последващо обжалване пред съответния Районен съд, в чийто район е било извършено или довършено нарушението. За всички други нарушения извършени в чужбина – писмени документи и жалби се подават пред Софийския районен съд. Ищците следва да обжалват постановлението в 7-дневен срок от връчването му.

Всички предоставяни правни услуги от Международна правна Кантора „Д. Владимиров и Партньори“ са основани на принципите на високо качество на правното обслужване. Освен дългогодишен професионален опит, кантората работи с множество специалисти в тази област и гарантира професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите!

 

Share
Share
Share
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics