Адвокат регистрация на търговски дружества Регистрация на фирми

Адвокатите в международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предлагат правни услуги по фирмени дела, съдебни спорове между съдружници във фирми. Съдействаме при регистрации на капиталови търговски дружества, фирми и юридически лица с нестопанска цел - Консорциуми (ДЗЗД) и фондации в общества и частна полза.

Адвокат фирмени дела. Фирмени регистрации и промени 

Кантората активно работи по фирмена регистрация на търговски дружества. Кантората изготвя писмени документи и съдейства за успешна регистрация на търговски дружества и експртни фирми, първоначална регистрация на Консорциуми по ДЗЗД, първична регистрация на фондации и юридически лица с нестопанска цел. 

Последни изменения на търговското законодателство

Отчитайки последните промени в Търговският закон и промяната на регистрацията на дружества и заверка на писмени документи, следва да отбележим, че с въведените промени в Кодекса на труда (КТ) и последващи от това изменения в Търговския закон и Гражданския процесуален кодекс е налице реакция за преустановяване на наложилата се в последните няколко години порочна практика недобросъвестни търговци да прехвърлят  задлъжнялите си търговските предприятия и дялове в своите търговски дружества на трети безимотни или малоимотни лица.

Идеята на всички тези промени е, че при наличие на непогасени задължения и обезщетения към работниците и служителите, както и осигурителни вноски към държавата, Търговският регистър следва да откаже последващата промяна докато не бъдат изпълнени условията в тези промени с цел защита на работниците и служителите. Самите законови разпоредби не бяха обезпечени с достатъчно ясни процедурни разпоредби, които да уреждат доказването на подобен тип липса на задължения и съответно настъпи забавяне в работата на Търговският регистър постановяваше отказ на вписване на извършените промени по партидата на дружествата. 


В Търговския регистър подлежат на вписване положителни факти, като с акта на вписването се постига един от изброените ефекти. Например, за да възникне едно търговско дружество учредителите трябва да докажат положителните факти като воля за учредяване, изразена в учредителен протокол или акт, съгласие заедно да извършват дейността на базата на ясни правила, разписани в устройствен акт или устав и т.н. Това са все положителни факти, за чието изпълнение длъжностните лица от Търговския регистър следят.

Обратно на логиката с това ново задължение търговците ще бъдат задължени да доказват отрицателни по своята природа факти – липсата на задължения към работниците и служителите. Знаем, че поначало отрицателните факти не подлежат на доказване нито според доктрината, нито според практиката. 

Дейност при фирмени регистрации и промени в търговските дружества 

Нашата цел, като опитни адвокати по регистрация на фирми и търговски дружества, винаги е била бърза и адекватна реакция, съобразена с последните изменния в Търговския закон при регистриране на дружества или откриване на фирми – ЕТ, ЕООД, ООД, АД. Освен това, кантората се занимава с регистрация на дружество по ЗЗД (ДЗЗД), консорциуми, юридически лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ) и др.

Регистрация на фирми и търговски дружества, адвокат фирмени делаУспоредно с това, нашите адвокати фирмени дела и регистрация на фирми се занимават и с тяхното последващо правно и съдебно обслужване. А именно – подаване на Годишни финансови отчети, подаване на декларации за промяна на адрес, седалище, съдружници или капитал на фирмата. Кантората се ангажира да изпълни цялата процедура по прехвърляне на собственост на фирма или търговско дружество.

Предлагаме правна помощ и при вписване на обстоятелства – избор на нов управител, изготвяне на договори за продажба и прехвърляне на дружествени дялове. Помощ при ликвидация и заличаване на ООД, ЕООД, ЕТ и др.

Често пъти, хората ни търсят при фирмени дела и съдебни казуси пред съд между търговски дружества. Това е част от нашата работа, но основна задача на кантората е да следи за всички изменения и нововъведения в Търговския закон относно

  • регистрацията на търговски дружества,
  • прехвърляне на дружествени дялове и
  • подаване на годишни финансови отчет на фирми без дейност.

С нас се свързват и фирми, имащи вътрешни спорове при участие на един или няколко съдружника. Решаваме правни спорове на участници в ДЗЗД-та, Консорциуми и др. Опитът ни като адвокати по съдебни дела на фирми, ни дава възможности да предложим адекватно решение. Подхождаме правилно във всяка една ситуация на спора между фирми в съда.

Нашето желание е да предложим качествена услуга на всички наши сегашни и бъдещи клиенти. Включително публикуване на годишни финансови отчети, изработване на фирмени печати за клиенти и предоставяне на адрес за кореспонденция на фирма и др.

Защо да изберете нас?

Основен акцент в работата на всеки наш адвокат фирмени дела и опитен юрист по съдебни спорове на фирми е посочване на правилно решение за максимално удовлетворяване на интересите на двете страни и бързи решения за изход от създалата се ситуация. Има моменти в практиката ни досега, които неизменно ни помагат да предвидим ходовете на ответната страна.

По този начин можем да предотвратим увреждане интересите на нашите клиенти. Подпомагаме ги и при регистрация на ЕООД, ООД и АД, във връзка с тяхната текуща работа и нови инициативи в работния процес.

Делата на всеки наш адвокат свързани със съдебни спорове на фирми и търговски дружества са доста интересни. Те са сложни не само от юридическа гледна точка, но и от житейски поглед. Не е тайна, че повечето фирми се създават съвместно от хора, които са си имали известно доверие един към друг в даден момент. Точно тук е нашата роля като добър адвокат фирмени дела и съдебни спорове на фирми. Тук сме, за да предложим правилно решение и изход от всяка ситуация.

Нови положения при регистрация на търговски дружества Договор издръжка гледане

След последните изменения в Кодекса на труда от декември 2017 година се наложиха промени в самата регистрация и подготовка на писмени документи съобразно изискванията на определени разпоредби от Търговския закон във връзка с прехвърлянето на предприятие и дружествени дялове.

Тези промени бяха гласувани и публикувани с Държавен вестник бр.102 от 2017г, , с което се допълни съдържанието на чл.129, ал.1 от ТЗ, като в разпоредбата се добави и допълнително изискване към прехвърлянето на дружествения дял.

Промените засягат активно прехвърлянето на дружествени дялове към трети лица, с оглед пресичане на нерегламентирана търговска практика, наложила се в последните няколко години. Изискването в новите разпоредби на закона е  ЛИПСАТА НА неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и обезщетения на работниците и служителите.

При прехвърляне на  дружествени дялове, това правило се отнася както за действащите работници и служители, така и за тези, чиито трудови правоотношения с дружеството са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

Разбира се, нещата все още не са завършени и Законът (*ТЗ) все още не казва как точно ще стане удостоверяване липсата на задължения по трудови и осигурителни правоотношения.

По отношение на този въпрос Търговският регистър към Агенцията по вписванията излезе със специални указания за попълване на документите и примерни декларации нужни за вписване на тези промени в дружеството.

В крайна сметка удостоверяване на липса на задължения по отделните трудови или осигурителни правоотношения ще се доказва декларативно - т.е. посредством декларация от управителя/ ите  на  съответното дружеството. Декларирането на неверни данни е криминализирано и управителят носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Писмени документи, при прехвърляне на дялове към трето лице 

1. Актуално писмено Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения на дружеството към Държавата. Този документ се получава от ТД на НАП по седалище на фирмата.
2. В случай, че прехвърляте дялове на фирма, т.е. продавате я на друго лице, трябва да подадете и издадено от НАП Удостоверение по чл. 77, ал.1 от ДОПК. Срока за издаването му от страна на НАП е в размер на 60 дни.
3. Декларация, за липса на задължения към служители и работници. Изисква се нотариална заверка на подписите, без заверка на съдържанието.
4. Удостоверение за декларирани трудови договори, което се издава от НАП.
5. Актуална писмена справка за актуални трудови договори от НАП, към датата на продажба на дяловете.

Това са нужните документи за прехвърляне на дружествен дял или компания, ако юридическото лице няма задължения към държавата и към служители. 

Нашият съвет към васДоказване на липса на задължения към назначените в дружеството работници и служители при прехвърлянето на дружествени дялове на трето лице е ситуация, която се преодолява при няколко мерки, като Законът не предвижда изрично удостоверяване да се изисква при прехвърлянето на дружествен дял на съдружник: „Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно“ (чл. 129, ал. 1 от ТЗ).Затова съществуват механизми, при които това удостоверяване лесно може да бъде преодоляно при съответните фактически действия на съдружниците в дружеството

В случай, че има нужда от консултация по фирмени дела и прехвърляне на дружествени дялове, кантората с удоволствие ще Ви съдейства и помогне.

Предлагаме правни консултация при подаването на документи за регистрация на фирма или при необходимост от промени по вече създадени фирми. Всички услугите се извършват с електронен подпис, което осигурява възможност да работим в изключително кратки срокове.  

За повече информация обадете се на тел. 02/ 858 -10-25, или изпратете запитване на E-mail info@lawyer-bulgaria.bg

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics