Правни услуги

Възползвайте се от правните услуги на Международна адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ при обжалване на актове и постановления. Нашите адвокати по граждански и търговски дела ще Ви помогнат при обжалване на актове и постановления във всяка една ситуация и ще намерят решение за всеки Ваш проблем или трудности.

ПРАВНИ услуги

Адвокат по търговски и граждански дела

Кантората предлага широк спектър от ПРАВНИ УСЛУГИ, в областта на търговското, гражданското и дружественото право. Голяма час от адвокатите на адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предоставят правни услуги в няколко основни направления, а именно : 

 • Правни консултации и процесуална защита по граждански дела и събиране на просрочени задължения  при съдебни спорове пред Районен съд и Окръжен съд;
 • Консултации и съдебни дела по събиране на задължения и искове по търговски дела пред Районен съд и Окръжен съд, надлежна адвокатска помощ при търговски спорове пред съдилищата;
 • Правни съвети и становища по съдебни дела в чужбина;
 • Правна помощ по имуществени съдебни спорове, адвокатска защита и процесуално представителство по изпълнителни дела пред ЧСИ (частни съдебни изпълнители);

Адвокатската кантора предлагаме абонаментно правно обслужване на търговски дружества, както и съдебно, процесуално представителство пред всички български държавни и неправителствени организации, граждански съдилища и международни институции. В хода на ежедневната ни дейност, се налга да работим с множество физически лица, собственици на недвижим имоти и фирми, както чуждестранни юридически лица - търговски дружества със сериозен оборот и интереси в различни сектори на икономиката и експорта в чужбина.

Адвокатите по търговски дела на "Д. Владимиров и Партньори" предлагат правни услуги на чуждестранни клиенти с инвестиционни намерения в различни сектори на икономиката.

Нашият екип от адвокати по търговски и граждански дела включва професионалисти, които владеят отлично английски, немски и руски език.

Това ни позволява да общуваме с нашите чуждестранни клиенти на родния им език и да им осигурим по-ефективна помощ.Кантората обслужва търговски дружества и експортно ориентирани фирми при износа и търговския оборот с чуждестранни клиенти и контрагенти. Събиране на вземания в чужбина и преговори с чуждестранни партньори за изплащане на забавени, просрочени задължения.

Основен акцент в работата на адвокатите по търговски и граждански дела и адвокати по международни търговски спорове на кантора „Д. Владимиров и Партньори“ е връзките и интересите на български експортно ориентирани дружества в чужбина и международни инвеститори и дружества в България. С натрупания в годините опит на нашите адвокати по търговски дела, адвокати по застрахователни дела, адвокати по несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества, целим да бъдем полезни на български и чуждестранни търговски дружества при събирането на задължения в чужбина и откриване на нов бизнес в България през всички етапи на неговото развитие и разрастване.

 

Правни услуги

Адвокати по граждански дела, съдебни дела и регистрация на търговски дружества

Винаги можете да разчитате на нас, като адвокати по граждански дела, обезщетения и адвокати по фирмени дела и имотни сделки за следното :

 • Правни услуги по изготвяне на различни гражданско правни документи (удостоверения, пълномощни, нотариални актове, покани);
 • Правна помощ за различни граждански договори за регистрация на организации с нестопанска цел, граждански дружества, кооперации;
 • Подготовка на писмени документи и становища за ликвидация / несъстоятелност на търговски дружества с публични задължения и вземания на трети лица, частни кредитори срещу тях;
 • Правни услуги, съдействие и подготовка на пълномощни, предварителни договори, нотариални покани, нотариални актове, приемо – предавателни протоколи, разписки, декларации, запис на заповед,др.;
 • Правно съдействие и подготовка на различни видове договори за отдаване под наем на терени или други видове недвижими имоти;
 • Правни услуги, свързани с подготовката на цялата необходимата документация при учредяването на етажната собственост и нейното управление;
 • Съдействие и подготовка на трудови договори, различни видове длъжностни характеристики, защита срещу заповеди за уволнения;
 • Правно съдействие при изготвяне на споразумения за изплащане на обезщетения по застрахователни дела;
 • Съдействие и подготовка на завещание – саморъчно, нотариално; Оспорване и защита при претенции срещу завещание;
 • Правни услуги, свързани с подготовката на предварителни договори, пълномощни, разписки и договори за прехвърляне на моторно превозно средство /МПС/;
 • Съдействие и подготовка на различни предварителни договори, пълномощни, писмени разписки и документи за сделки с вещни и ограничени вещни права, за които не се изисква нотариална заверка;

Като част от адвокатските услуги, които предлагаме влиза и изготвянето на всякакви жалби, искови молби, споразумения... :

 • Правно съдействие и подготовка на жалби в полицията и прокуратурата в случай на нарушени права и интереси;
 • Правни услуги и съдействие при подготовка на искови молби и образуване на дела срещу ответни страни за защита и претенция за суми, в това число и писмени становища и отговори на искови молби пред съд и други държавни органи;
 • Правно съдействие и подготовка за сключване на извънсъдебн
  и споразумения;
 • Правни услуги свързани с подготовката на писмени договори при извършване търговска дейност на дружества в различни икономически сектори;
 • Правно съдействие и подготовка на писмени Договори за продажба на стоки или услуги; Договор за наем; Договор за заем; Договор за лизинг; Договор за прехвърляне на търговско предприятие; Договор за цесия; Договор за дистрибуция; Комисионен договор, Договор за посредничество, Договор за проектиране и др;
 • Правни услуги и съдействие при подготовка на договори за управление и договори с прокуристи, търговски посредници и упълномощени лица;
 • Правно съдействие и подготовка на документи във връзка с дейността на търговски дружества – протоколи, заповеди, учредителни договори, решения, покани и други;
 • Правни услуги и съдействие свързани с подготовката на документи във връзка с регистрация на фирми, промени по фирмено досие, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества;

Предлагаме още:

 • Правно съдействие и подготовка на писмени претенции до застраховател, предявяване на застрахователни претенции и регреси срещу застрахователи и трети лица;
 • Правни услуги и съдействие свързани с подготовката на писмени възражения срещу откази за изплащане на застрахователни обезщетения;
 • Правно съдействие и подготовка на писмено искане за доплащане на застрахователно обезщетение;
 • Адвокатска помощ при подготовка на документация във връзка с лицензионни, разрешителни и регистрационни режими;
 • Легални съвети при подготовка на специализирани договори, свързани с доставка и внедряване на медицинското и техническо обслужване;
 • Правно съдействие и подготовка на писмена документация за акредитация, удължаване на лечебни здравни заведения.

Като добър и опитен адвокат по граждански дела в България сме на Ваше разположение за всякакви юридически консултации в областта на гражданскотом търговското, застрахователното и наследственото право, уреждане на сложни правни  казуси по имотни и банкови дела. В случай на нужда, можем да поемем Вашето надеждно процесуално представителство пред съдебните инстанции в Република България.

Адвокат по търговски дела и производство по несъстоятелност на дружества

Повечето чужденци идват в България с инвестиционни и търговски намерения. Те винаги търсят адвокати по търговски дела и правни спорове, говорещи чужди езици, специализирани в тази сфера.Тяхната най-важна цел е да открият надеждни партньори, които познават отлично българското търговско законодателство и са готови да представляват техните интереси в страната. Като адвокати по търговски дела и международни търговски спорове, екипът на Международна правна кантора „ Д. Владимиров и Партньори“ Ви предлага цялостно правно обслужване в сферата на дружествените дела и правни спорове по търговки дела, а именно :

 • Правни услуги и съдействие при регистрация  на търговски дружества и ЕТ, тяхното преобразуване или прекратяване;
 • Консултации при съставяне на договори на български, английски, немски и руски език;
 • Правни консултации и съдействие по проблеми с търговски сделки и водене на търговски спорове пред съдилища в страната и чужбина;
 • Правни консултации по банкови обезпечения, гаранции, ипотеки и залози;
 • Правни услуги и подготовка на документи за участие в устни преговори, подготовка на документи по търговески дела и арбитражни спорове.

Адвокат имотни дела и сделки с недвижими имоти

Правни услугиВсеки опитен адвокат по имотни дела и сделки с недвижими имоти в България, ще Ви каже, че интересът на чужденците към инвестиция в недвижими имоти в България нарасна значително през последните няколко години. Нашите опитни юристи са готови да отговорят на нуждите на всички заинтересовани клиенти. Кантората предлага правни услуги в сферата на недвижимите имоти и строителството, които Ви гарантират изрядна във всяко едно отношение сделка.

Като адвокати по имотни дела и адвокати по сделки с недвижими имоти в България, бихме могли да Ви съдействаме изцяло при следните дейности и подготовка на документи за:

 • Покупка, продажба или строеж на недвижим имот - Предварителен договор, Пълномощни, декларации, справка данъци и др.;
 • Подготовка на тържна документация за участие в инвестиционни проекти;
 • Съгласуване на общ устройствен план и промяна предназначението на земеделски земи;
 • Адвокат по съдебна и доброволна делба на недвижими имоти;
 • Издаване на Разрешително за строеж или Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт Образец №16);
 • Прехвърляне на недвижим имот, като апортна вноска в търговско предприятие.

Нашата основна задача е да проучим статута и състоянието на избрания от вас имот, да се информираме за правото на собственост.

Защо да изберете нас?

Като опитни юристи, ние можем да ви представяме по време на преговори, като предоставяме и услугата – съставяне на договори на български, английски, немски или руски език. Успешно разрешаваме гражданско правни и търговско правни спорове.

При уреждане на изпълнителни производства, граждански и търговско правни спорове, ние ви осигуряваме представителство и съдебна защита. Предлагаме платени онлайн консултации.  Пишете ни на info@lawyer-bulgaria.bg

Възползвайки се от нашите правни услуги, вие си осигурявате спокойствие, независимо дали става въпрос за вашите инвестиционни намерения или за разрешаване на лични спорове по съдебен път. Доверете ни се. Ние сме ваш надежден партньор – тел. 02/ 858 10 25

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics