Откриване туристическа фирма

Транспортен лицез, Регистрация на Транспортна фирма, Транспортен лиценз, Лиценз за международен превоз на товари в Общността, Получаване на транспортен лицез за превоз на товари, Лиценз за превоз на стоки и товари

Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност

Наименованието на туристическите фирми се използва най-често като туроператоска дейност, съгласно Закона за туризма и Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност. 

Дейност като туроператорска фирма / регистрация на туристическа фирма с лиценз/

Развитието на съвременните туристически дестинации доведоха до масово откриване на нови туроператорски фирми или турагенти. Същевременно за откриване на тур-операторска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва след регистрация по Закона за туризма. Настоящата процедура  е детайлно описана и регламентирана от Закона за туризма.

Важно особености за дейност :

За извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър се вписва търговец, който отговаря на следните изисквания:

 • вписан в Търговския закон или юридическо лице, има право да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз,
 • не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или  e лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;
 • има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност, само за туроператори.

Всички фирми и търговци, който желаят да извършват туроператорска или туристическа агентска дейност е нужно да отговарят на конкретни изисквания, като след надлежното вписване  регистър се издава лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност.

С последните изменения на Законът за Туризма се поставят редица правни изисквания и особености, който е нужно да бъдат изпълнени, за да може търговецът или регистрираната фирма да получи нужният лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност;

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица. Регистрацията се извършва от министъра на икономиката в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.

Лицензиране на туроператор, туристическа агентска дейност се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

 • да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по друг закон да извършва стопанска дейност;
 • да има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
 • лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, да има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
 • да е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;София
 • да е сключило предварителен договор за застраховка (по чл. 42, ал. 1), която се сключва ежегодно и покрива отговорността му за причинени вреди вследствие неизплащане на дължими суми от своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност
 • да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
 • да не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
 • да не е отнет лиценз / отнета регистрация за извършване на съответната туристическа/турагенстска дейност през последните 12 месеца.

След подаване на всички необходими писмени документи, фирмата (дружеството) или търговецът следва да получи лиценз за извършването на туроператорска дейност, като крайният срок за произнасяне относно издаването или отказа за издаване на удостоверение за регистрация е два месеца от подаване на заявлението в Агенцията по туризма.

Отказът за издаване на удостоверение за регистрация трябва да бъде мотивиран и се обжалва по съответният ред по реда на Административно -процесуалният кодекс.

За повече информация и справка за регистрацията на туристическа фирма с дейност и лиценз за туроператор, моля обадете се на нашите телефони + 359 897 90 43 91 или ни изпратете Вашето запитване на info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

Абонаментно правно обслужване, Агенция за туристически дейности, адвокат туристическа фирма, адрес на лицето, адрес на туристическия обект, адрес на управление, акции, бизнес туристическа агенция, Вписване в Националния туристически регистър, Главна дирекция "Туристическа политика", данъчен номер, дейност туристическа агенция, Депозиране на годишен ГФО, договор за застраховка по чл. 42, дялове, Закона за туризма, заличаване на ипотека, Заявлението за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност, Издаване на удостоверение за туроператорска дейност, как да отворим туристическа агенция, как да отворите туристическа агенция, как да си направя туристическа агенция, Как се издава лиценз за туристическа дейност, лиценз за извършването на туроператорска дейност, лиценз за туроператор, лиценз за туроператор срок, лиценз за хотелиерска дейност, лиценз туристическа фирма, Лицензиране на туроператор, Министерството на икономиката, Националния туристически регистър, нерегламентираната дейност на туристическите фирми и агенции, Обслужване на публични дружества, онлайн туристическа агенция, откриване на туристическа агентска дейност, Откриване туристическа фирма, Правна консултация онлайн, Прекратяване и ликвидация на фирма, Промяна на капитал, Промяна на обстоятелства във фирмата, процесуално представителство, Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска фирма, Регистрация на клонове, Регистрация на офшорна фирма, Регистрация на туристическа агенция, РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ, Регистрация на туроператор и турагент, Регистрация на туроператор и туристически агент, Регистрация на туроператор по ДДС по чл.97а от ЗДДС, Регистрация на туроператори и туристически агенти, регистрация по Закона за туризма, регистрация туристическа фирма, Регистрацията на Европейско дружество, Регистрацията на ЕООД, Регистрацията на ЕТ, Регистрацията на консорциум/холдинг, Регистрацията на ООД, Регистрацията на сдружение, Регистрацията на фондация, Регистриране на финансови институции, регистриране туроператорска фирма, Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, Регулиране на туристическите дейности, Сделки с автомобили, сделки с недвижими имоти, Сключване на търговски сделки, събиране на вземания, съдебна делба на недвижим имот, съответно седалище, туристическа агентска дейност, Туристическа агенция адвокат, Туристическа агенция за круизи, туристическа агенция франчайз, туристическия обект, туроператори в България, туроператорска агенция, Туроператорска или туристическа агентска дейност, туроператорска фирма, удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска, управител на туристическа агенция, Услуги на туреоператор и туристически агент, Учредяване
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics