Отговорност източена банкова карта

Удостоверение за брак в чужбина, адвокат административни документи, ЕСГРАОН, Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина, Адвокат граждански брак в чужбина, Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Съдебни дела срещу търговски банки при нерегламентирани преводи. 

В последните няколко години зачестиха опитите и нерегламентираното изтегляне на крупни суми от банкови карти. Кантората натрупа сериозен опит в съдебни дела по оспорване на зачестили банкови неразрешени по смисъла на закона парични транзакции от банкови карти.

Съгласно ЗПУПС ако притежателят на банкова карта, успее да докаже че не е бил наясно с такава нерегламентирана финансова операциия, цялата отговорност се носи от търговската банка, издател на картата.

Нещо повече, съгласно чл. 57, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г., по-нататък само: ЗПУПС), в случай на неразрешена платежна операция доставчикът на платежни услуги възстановява незабавно стойността на неразрешената платежна операция и, когато е необходимо, възстановява платежната сметка на платеца в състоянието, в което тя би се намирала преди изпълнението на неразрешената платежна операция. Отговорност при източена банкова карта

В тези случай основният въпрос, който се поставя е „кой носи “отговорността” в случаите на неправомерно използване на данните на платежна карта и извършване на неразрешена транзакция, както и няколко платежни операции с тази банкова карта, ако собственикът случайно е съхранявал ПИН код при нея ?

Въпросът е дали в случаите на отнемане на банковата карта, изпозването й по нерегламентиран начин и извършването на неразрешени по смисъла на чл. 57, ал. 1 ЗПУПС транзакции следва да бъде подведена отговорността на банката-издател на финансовият инструмент – банкова карта ?

След  като е налице неразрешена платежна операция, извършена от лице, добило данните на картата чрез копиране, доставчикът на платежни услуги (банката) следва незабавно да възстанови стойността на операцията. Това е основното послание на закона.В този контекст кантората има няколко сериозни спечелени дела по отношение източени банкови карти и неразрешени транзакции със средства на клиенти – без тяхно знание и съгласие.

Важно е да се изясни понятието “незаконно използване на платежна карта и неразрешена транзакция”.

След като е издадена в полза на едно лице, което разполага със средства по своя банкова сметка, е ясно, че платежната карта НЕ може и НЕ трябва да бъде използвана без съгласието и знанието на картодържателя. Най-често споменаваните житейски хипотези попадат срещаните в практиката случаи на измами от семейството на пострадалия (т.нар. Family financial frauds) – платежният инструмент (банкова карта) се използва без знанието и съгласието на картодържателя от лице от родствения му кръг, което знае защитните характеристики на инструмента.

Друг случай на такива измами е ситуацията, в която банковата карта се като платежен инструмент използва от лице от професионален или приятелски кръг по пострадалия – в обедната почивка без знанието и съгласието на картодържателя. Аргумент, защо в обхвата на понятието “незаконно присвоен платежен инструмент”, с който си служи чл. 58, ал. 1 ЗПУПС, не попадат случаите на скимиране, можем да търсим и във формулировката на специалните състави на Наказателния кодекс.

Отговорност за извършването на нерегламентирана транзакция по смисъла на чл. 57 ал.1ЗПУПС

Отговорност източена банкова карта

Незаконното присвояване” на платежен инструмент не е наказателноправно понятие. Чл. 249, ал. 1 НК, казва: “който използва платежен инструмент или данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра”. Следователно не става въпрос за “незаконно присвояване”, а за неправомерно използване. Законодателят го разграничава от скимирането, като урежда престъпните състави в два самостоятелни текста.  Неправомерно използване (чл. 249, ал. 1 НК) е налице, когато  дубликат на платежната картаза извършителя на неразрешена платежна операция, която реализира фактическия състав на чл. 58, ал. 1 ЗПУПС. Това са случаите, в които платежната карта се ползва без съгласието и без знанието на картодържателя.

Съществуват много спорове относно прилагането на чл. 33 и 34 от Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (по-нататък: ЗППЕПИПС- отм. ДВ, бр. 23 от 2009 г.), който уреждаше разпределението на доказателствената тежест.С действащата нормативна уредба доставчикът на платежни услуги е поставен в по-неблагоприятно положение, но той е икономически по-силната страна.

Всички тези въпроси вече са регламентирани и уредени в новата законодателна рамка облечена в т.нар. „ЗПУПС“, който детайлно точно и ясно посочва отговорността за  извършените неразрешени финансови операции с банкова карта, станали без знанието и съгласието на собственика на картата – картодържателя. Съгласно чл. 57 ЗПУПС цялата отговорност се носи от страна на банката. Това означава, че доказателствената и финансовата тежест е за сметка на доставчика на платежната услуга, т.е. на банката,а  не е грижа на клиента.

За повече информация се обърнете към кантората, на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл : info@lawyer-bulgaria.bg. Ние ще разгледаме внимателно Вашият случай и ако е налице отговорност ще заведен съдебен иск за присъждане на нерегламентирано изтеглени парични суми от Вашата сметка. 

 

 

tags  

адвокат банка платежната карта, Адвокат дела банки, адвокат ЗПУПС, адвокат неразрешени финансови транзакции, адвокат финансови дела банка, ал.1 ЗПУПС, Асоциацията на банките в България, АТМ устройството, възстановяване на сумата, данните от платежната карта, Директива 2007/64/ЕО, Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, договора за издаване на платежна карта, доставчикът на платежни услуги, дубликат на платежната карта, Европейската банкова асоциация, Закона за платежните услуги и платежните системи, незаконно присвоен платежен инструмент, неразрешена платежна операция, неразрешени операции, неразрешените платежни операции, Отговорност при източена банкова карта, ПИН-код банкова карта, ПИН-код транзакция, платежната карта, платежни операции адвокат, предоставянето на банкови кредити, Скимиране банкова карта, съгласието и знанието на картодържателя, терминално устройство, чл.57
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics