Отговорност застраховател на влекач

Отговорност застраховател на влекач, Гражданска отговорност ремарке, Отговорност материални щети влекач, Гражданска отговорност, Застрахователна полица

Отговорност застраховател на влекач

Застраховка гражданска отговорност покрива отговорността на водача към всяко увредено трето лице. Това е всеки субект, различен от водача на превозното средство. Или казано с други думи-  всеки, извън отговорния за причинените вреди . Покритието по полицата не може да бъде ограничено дори ако третото лице знае или е длъжно да знае, че водачът на моторното превозно средство е бил в пияно състояние или под въздействието на друго упойващо вещество по време на пътнотранспортното произшествие.

В практиката на съдилищата по застрахователни дела, не са редки казусите, в които материални щети възникват от страна на прикаченото ремарке. Често пъти се случва, че товарът в ремаркето се поврежда или самото то, причинява материални вреди на други участници в движението,поради което възниква и въпроса за отговорността на ремаркето за тези причинени щети.

Съществуват два случай, в които застрахователят носи отговорност :

Валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите покрива материални вреди и щетите, нанесени на трети лица, в случай, че същите тези вреди са причинени от ремарке.

От голямо значение за тази имуществена отговорност е отговорът на въпроса : „Кой е отговорен за изплащането на обезщетение е дали ремаркето, ако то е функционално свързано с водещият автомобил (най-често влекач) и дали щетите са възникнали по време на движението ??

Съгласно разпоредбата на чл. 479 ал.1 Кодекс на застраховането, когато материалните вреди, причинени от ремарке, свързано с МПС (най-често влекач), функционално зависимо от водещото МПС по време на движение и/или когато то се е откачило по време на движение, тези вреди се покриват от застрахователя по Гражданска отговорност на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на водещото МПС / ВЛЕКАЧА.

Когато обаче вредите са нанесени от ремарке, което не е свързано с МПС и не е функционално зависимо от МПС, не е било в движение, както и при самозадвижване, то вредите се покриват от застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на ремаркето.

РЕГРЕСНА ОТГОВОРНОСТ

В определени случай обаче, в които вие не сте изпълнили задълженията си на собственик или водач на превозно средство, законодателят е предвидил право на регрес към Вас. В такаса ситуация, застрахователят ще плати на увреденото лице, но може да поиска да му възстановите платените от него суми по предявени претенции. Такива са случайти при които:

  • умишлено сте причинили вредата;
  • щетата е в резултат на ПТП и сте управлявали превозното средство след употреба на алкохол и концентрация му в кръвта над допустимата от закона норма;
  • щетата е в резултат на ПТП и сте управлявали превозното средство под въздействие на наркотици или други упойващи вещества;
  • при ПТП откажете да се подложите или виновно отклоните проверка за алкохол, наркотици или техни аналози;
  • ако управлявате неизправно или повредено моторно преводно средство и в резултат на това възникне пътно транспортно произшествие
  • управляване превозното средство без свидетелство за правоспособност.
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics