Оспорване на наследство и завещание

Oспорване на наследство и завещание

Често пъти при нас идват клиенти, които считат, че са ощетени с направеното завещание от наследодателя. Потърсете правни услуги от опитен адвокат наследствени дела за съдебни дела по оспорване на наследство и завещание.

Съществуват нищожни и унищожаеми основания за подготовка и образуване на съдебни дело за оспорване на завещание. Нищожните основания не пораждат правни последици. Унищожаемите основания пораждат правни последици, но те могат да бъдат преустановени. За целта е нужно произнасяне на съда по съответен иск или възражение. За да бъде заведено съдебно дело по оспорване на завещание е необходимо да не е изтекла 10-годишна давност от откриване на наследството. Т.е. да не са изминали повече от 10 години от смъртта на наследодателя. Също така не трябва да е изминал по-дълъг период от 3 години от момента, в който сте узнали основанието за завеждане на дело по оспорване на наследство и завещание.

Нищожни и унищожаеми основания
оспорване на наследство и завещание

Първото основание за унищожаемост е уредено в чл. 43, ал. 1, б. “а” ЗН. То е свързано със завещателната дееспособност. За да може едно лице да изготви валидно завещание, то трябва да е навършило пълнолетие и да може да действа разумно. Трябва да ръководи постъпките си (решения № 244-1979-I, 83-2004-II г.о. на ВКС).

Пълно запретените лица не разполагат със завещателна дееспособност. Спорен е въпросът за завещаталната дееспособност на ограничено запретените лица. Според една част от мненията, лице, което поставено под ограничено запрещение, не може да да бъде дееспособно за изготвяне на завещание. Съдебната практика обаче възприема обратното становище. Приема за решаващ фактор конкретната фактическа възможност за разумни действия на лицето, а не юридическото ограничаване на дееспособността. Поради тази причина в едно съдебно дело по оспорване на наследство и завещание дееспособността на лицето се преценява към датата на съставяне на завещанието. Без значение е дееспособността на лицето преди извършването на завещание.

Второто основание за унищожаемост на едно завещание е уредена в чл. 43, ал. 1, б. “б”, предл. 1 ЗН. Според него грешката, която представлява несъответствие между външно обективираната и действителната вътрешна воля на наследодателя, изготвил завещанието, е основание за оспорване. Грешката може да се отнася както за лицето – наследник, така и за предмета на наследяване. Грешката в името на наследника не опорочава завещанието, при положение че в съдържанието му има достатъчно данни за персонализация на лицето (решение № 284-2000-I г.о. на ВКС). Възможно е грешката да бъде в мотива за изготвяне на завещанието и тя е изведена като самостоятелно основание за завеждане на съдебно дело по оспорване на наследство и завещание.

Детайли около оспорване на наследство и завещание

Предвижда се мотивът да е изразен в самото завещание и той да е от решаващо значение, а именно той да е единствената причина за така създаденото завещателно разпореждане.

Следващите основания за унищожаемост на едно завещание са измамата и насилието. Те са регламентирани в чл. 43, ал. 2 ЗН. Насилието може да се изразява в заплаха или физически израз на сила. Ако насилието е под формата на заплаха, то трябва да създаде основателен страх у съответния наследодател, подготвящ завещателно разпореждане.  В съдебно дело по оспорване на завещание може първоначалният иск да е бил предявен за търсене на унищожаемост. В последствие, без да е необходимо да се прави изменение на иска съгласно чл. 116 ГПК, може да бъде прогласена нищожност на завещанието. За извършването на завещателни разпореждания съдът може да прави преценка, като се основава единствено на самия документ – завещанието, което е представено като доказателство по делото.

Към основанията за нищожност на едно завещание спадат следните:

  • порок във формата на завещанието – липса на пълна дата и/или подпис на завещателя, завещанието не е написано собственоръчно от завещателя, а е напечатано на пишеща машина, компютър или лаптоп
  • мотива на завещанието противоречи на закона и на добрите нрави
  • изготвеното завещание противоречи на безвъзмездния характер на този тип документ

Поради многообразието от причини, които могат да доведат до порок – основание за завеждане на съдебно дело по оспорване на завещание, е добра идея да потърсите помощ от добър адвокат наследствени дела преди да изготвити този така важен документ.

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

Агенция по вписванията, адвокат, Адвокат оспорване завещание, адвокат оспорване на завещание наследство, адвокат оспорване на саморъчно завещание, адвокат оспорване саморъчно завещание, адвокати, адвокатска кантора, адвокатски услуги, адвокатски хонорар, административното право, апартамент придобит преди брака, банковото право, бракоразводни дела, вещно право, вещното право, вписване на имот в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт срок, граждански дела, гражданско дело, гражданско право, данъчно право, данъчното право, дарение, договори, дружественото право, защита на интелектуалната собственост, заявление за вписване отбелязване или заличаване, изготвяне на нотариални актове по давност, имот делба, имот придобит преди брак, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации по гражданско-правни въпроси, наем, наказателно право, наказателното право, наредба за вписванията в търговския регистър, наследници на имот придобит преди брака, наследствен имот, наследствено право, наследство на имущество придобито преди брака, наследство придобито по време на брака, наследяване на имущество придобито преди брака, оспорване на завещание адвокат, оспорване на завещание давност, оспорване на нотариално завещание, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, правилник за вписванията лекс, правна консултация, правни консултации, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, право, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, продажба на имот придобит преди брака, пълномощни, Районен съд Враца делба на наследствени имоти, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, срок за обявяване на завещание, срок за оспорване на завещание, съд, съдебна делба адвокат Сандански, съдебна делба втора фаза адвокат, съдебна делба на земеделска земя, съдебна делба на имот адвокат Севлиево, съдебна делба на наследство Велико Търново, съдебна делба на недвижими имоти, съдебна делба фази Окръжен съд Видин, съдебни, тарифа за държавните такси събирани от агенцията по вписванията, трудово право, трудовото право, търговско право, търговското право, финансовото право, юридически консултации
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics