Оспорване на изпълнителен лист

Административно право и процес, Обжалване на актове на общинска администрация, съдебно производство пред Административен съд, адвокат административни дела, Обжалване на Постановление за налагане на мерки, оспорване на административни актове на администрацията, обжалване на АУАН, Обжалване на актове на държавни служби

Съдебни дела срещу ЧСИ

В съвременните условия на усложнена бизнес среда, все по често идват клиенти, който имат нужда от правни услуги. Все по често и от добър и опитен адвокат при оспорване на изпълнителен лист.

Най-общо, като адвокати оспорване на изпълнителен лист,  можем да посочим, че това е акт на съдебен орган. Той посочва право на принудително изпълнение за реализиране на вземане от взискателя към длъжника.

Задължава частният (или публичният) съдебния изпълнител, въз основа на издаден изпълнителен лист от граждански съд, да образува т.нар. изпълнително дело. С други думи, принудително производство, в което да бъде събрано вземането.

Последствията при неплащане на възникнали задължения са най-различни в зависимост от подхода на ЧСИ:

  • Характерно за този случай е сериозно начисляване на допълнителни лихви, такси и разноски, които трябва да плащаш заедно с просрочените задължения по кредита;
  • От др. страна може да се стигне до предприемане на действия от страна на кредитора, които имат за целОспорване на изпълнителен лист

    да ви накарат да платите;

  • След изпращането на т.нар. Покана за доброволно изпълнение, ще започне принудително събиране на задължението чрез налагане на различни видове обезпечителни мерки от страна на съдебният изпълнител.

Основно правило в тази ситуация е, че изпълнителният лист се иска в изрично производство пред първоинстанционния Районен съд

След края на делото, след получаването на съдебното решение, се изготвя писмена молба. С нея се издава изпълнителен лист.

Съдебното производство по оспорване на изпълнителен лист е сравнително леко и едностранно.

В този случай, като добри и опитни адвокати ще Ви кажем, че тук длъжникът НЕ участва. Сезираният вече районен съд се произнася в закрито заседание с едно съдебно определение. Разбира се, длъжникът може да обжалва с частна жалба пред по горестоящия, в случая – Окръжния съд.

Всеки добър и опитен адвокат ще Ви каже, че особено голямо значение тук има срока за оспорване изпълнителен лист.

Законът посочва, че срокът за подаване на частна жалба тече от деня, в който на длъжника е връчена призовка за доброволно изпълнение от съдебния изпълнител. В този случай, съветваме нашите клиенти, че  длъжникът ще узнае за издадения срещу него изпълнителен лист.

Но това ще стане едва след като вече е образувано срещу него изпълнително производство.

Нашата работа като адвокати по търговски и граждански дела е да изградим правилната защита в ситуацията, в която длъжникът е бил вече поканен да изпълни доброволно задължението си.

Процес по оспорване на изпълнителен лист

Издаденият срещу длъжника изпълнителен лист е предпоставка за допускане на т. нар. изпълнителен процес. Той най-често е пред ЧСИ. Самият изпълнителен лист е съдебен акт, който удостоверява правото на принудително изпълнение. Веднъж издаден, той дава възможност да бъде упражнено принудително събиране на вземането и овластява и задължава частният съдебен изпълнител да пристъпи по молба на взискателя – кредитор към принудително изпълнение на вземането.

Като адвокати по граждански дела признаваме,че има различни ситуации, в които при решение на съд на държава, извън ЕС е необходимо: да се признае съдебно решение.

След това съда, който е признал решението е съответно компетентен и оправомощен да издаде ИЛ. Съветваме нашите клиенти , че ако длъжникът няма постоянен адрес в България, делото може да бъде образувано и по адрес на заинтересованата страна – Взискател.

Като адвокат по търговски дела, знаем, че въз основа на Регламент за европейското изпълнително основание при безспорни вземания № 805/2004г. е характерно, че докато не влезе в сила решението за допускане на изпълнение, ИЛ не се предава на кредитора.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТ НА ЗАПОРA

Съгласно чл.341, ал.1 от ГПК /отм. – ДВ, бр. 59/2007г., в сила от 01.03.2008г./ и чл.446, ал.1 от новия ГПК /ДВ, бр.59/2007г., в сила от 01.03.2008г./ изпълнението може да бъде насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималното месечно трудово възнаграждение.

Следователно, когато се касае за налагане на запори върху парични вземания на длъжника е необходимо да се преценява и факта, дали те произлизат от труд или от друг вид правоотношения.

Обезщетенията и помощите, изплащани от фондовете на държавното обществено осигуряване по реда на Част първа, Глава ІV от Кодекса за социално осигуряване нямат характер на трудови възнаграждения или на възнаграждения, произтичащи от труд. Същите се изплащат за обстоятелството, че за лицето е възникнал даден осигурителен риск.

В случай, че лицето ползва отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на малко дете или е останало без работа, частният съдебен изпълнител по смисъла на чл. 446 ГПК не би трябвало да налага запорни съобщения.

Дължимите обезщетенията, които се изплащат от системата на Държавното обществено осигуряване се дължат поради обстоятелството, че лицето е в невъзможност да упражнявава трудова дейност или че е останало без работа, а не защото упражнява такава, поади което същите не са трудови възнаграждения и не подлежат на прилагане на обезпечителни мерки и съдебни запори.

Оспорване на изпълнителен лист

Предвид това липсва законно основание принудителното изпълнение в изпълнителния процес да се насочва срещу получаваните от лицата обезщетения, изплащани от фондовете на държавното обществено осигуряване с изключение на пенсиите, които чл.446, ал.1 ГПК изрично посочват като парично вземане, върху което могат да се налагат запори.

Съгласно чл.446, ал.1 ГПК изпълнението може да бъде насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималното месечно трудово възнаграждение.

Следователно, когато се касае за налагане на запори върху парични вземания на длъжника е необходимо да се преценява и факта, дали те произлизат от труд или от друг вид правоотношения.

Обезщетенията и помощите, изплащани от фондовете на държавното обществено осигуряване по реда на Част първа, Глава ІV от Кодекса за социално осигуряване нямат характер на трудови възнаграждения или на възнаграждения, произтичащи от труд.

Същите се изплащат за обстоятелството, че за лицето е възникнал даден осигурителен риск.

Например – лицето ползва отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на малко дете или е останало без работа.

Затова обезщетенията от държавното обществено осигуряване се изплащат за обстоятелството, че лицето е в невъзможност да упражнявава трудова дейност или че е останало без работа, а не защото упражнява такава.

Предвид гореизложеното липсва законно основание принудителното изпълнение в изпълнителния процес да се насочва срещу получаваните от лицата обезщетения, изплащани от фондовете на държавното обществено осигуряване с изключение на пенсиите, които чл.446, ал.1 от новия ГПК изрично посочват като парично вземане, върху което могат да се налагат запори.

За повече информация можете да се обърнете към нашите специалисти и да получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 897 90 43 91 или  info@lawyer-bulgaria.bg.

Само така ще си спестите средства и неприятности, а понякога и доста усложнения, ако спазите срока и навреме подадете нужните възражения срещу издадения срещу Вас изпълнителен лист.

tags  

Адвокат банкови дела, адвокат бракоразводен, адвокат бракоразводни дела варна, адвокат бракоразводни дела пловдив, адвокат бракоразводни дела софия, адвокат Бургас, адвокат Варна, адвокат Велико Търново, адвокат вещно право, адвокат възбрана върху недвижим имот, адвокат данъчни дела, адвокат договор, адвокат договорно право, адвокат държавна такса издаване на изпълнителен лист, адвокат етажна собственост, адвокат жалба ЧСИ, адвокат запис на заповед изпълнителен лист, адвокат защита длъжника по изпълнителни дела ЧСИ, адвокат издаване на изпълнителен лист, Адвокат Изпълнителен лист, адвокат изпълнителен лист давност, адвокат изпълнителен лист запис на заповед, адвокат изпълнителен лист обжалване ЧСИ, адвокат изпълнителен лист срок, адвокат изпълнителни дела на частни съдебни изпълнители, адвокат изпълнителни дела справка, адвокат изпълнителни дела ЧСИ, адвокат изпълнително дело, адвокат изпълнително дело давност, адвокат казуси, адвокат митнически спорове, адвокат молба за издаване на изпълнителен лист, адвокат наематели, адвокат наследствено право, адвокат опис на активи, адвокат опис на имущество, адвокат опис на недвижим имот, адвокат оспорване опис на активи, адвокат Плевен, адвокат по банкови дела пловдив, Адвокат по изпълнителни дела, адвокат правна защита, адвокат публичен регистър на длъжниците, адвокат регистър продажби чси, адвокат Сандански, адвокат семейни отношения, Адвокат Смолян, адвокат справка по номер на изпълнително дело, адвокат съдебно дело ЧСИ, адвокат съсобственици, адвокат трудово правни спорове, адвокат търговски договори, адвокат услуги физически лица, адвокат централен регистър на длъжниците, адвокат частни съдебни изпълнители бургас, адвокат частни съдебни изпълнители варна, адвокат частни съдебни изпълнители добрич, адвокат частни съдебни изпълнители пловдив, адвокат частни съдебни изпълнители русе, адвокат частни съдебни изпълнители софия, адвокат ЧСИ Пловдив, адвокат ЧСИ София, адвокат юридически лица, адвокати, Адвокати банкови дела, адвокати Бургас, адвокатска кантора, адвокатски административно, бракоразводни дела, бракоразводни дела цени, бременност и раждане, България, възбрана, възбрана върху право на строеж, възбрана недвижим имот, възбрана ЧСИ върху ипотекиран имот, гражданско изпълнително производство, гражданско право, давност на изпълнителен лист, данъци, дело, дело Незаконосъобразно принудително изпълнение, добри бракоразводни адвокати софия, добър адвокат по бракоразводни дела, добър бракоразводен адвокат в софия., договори, домашно насилие, жалба срещу ЧСИ, за отглеждане на малко дете, законопроект, запис на заповед предявяване, запор, Запор на автомобил, запор на акции, запор на дружествен дял, запор на заплата, запор на пенсия, запор на сметка, запор на трудово възнаграждение, защита, Защита срещу незаконни действия на съдебен изпълнител, Защита срещу принудителното изпълнение, издаване на изпълнителен лист запис на заповед, изпълнението може да бъде насочено върху трудовото възнаграждение или върху, изпълнителен лист, изпълнителен лист за издръжка, изпълнителен лист по запис на заповед, изпълнителен лист се издава от, изпълнителен лист срещу община, изпълнителен лист срок, изпълнителен лист такса, изпълнителен лист топлофикация, Изпълнителни дела, Изпълнителни Дела адвокат, изпълнително дело давност, изпълнително дело за издръжка, изпълнително дело справка, изпълнително производство, изпълнително производство по ГПК, изпълнително производство по новия ГПК, изпълнително производство съдебна практика, имотен казус, Искове ответници, кодекс, комисионни, молба за пристъпване към изпълнително производство, Наследство адвокат, Незаконосъобразно принудително изпълнение, нотариална покана запис на заповед, Обезсилване на изпълнителен лист, Обжалване действие на ЧСИ, Обжалване запорно съобщение ЧСИ, обжалване на запис на заповед, ОСПОРВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЛИСТ, Оспорване на изпълнителен лист, ответна страна, отпуск за временна неработоспособност, правни съвети, правни услуги, правно обслужване, правно становище, право, процес, процесуален, процесуално, пълномощни, регистрация на фирма, регистрация на фирми, срок за оспорване на изпълнителен лист, срок изпълнително дело, събиране на вземания, събиране на дългове, събиране на задължения, събиране на кредити, събиране на просрочени вземания, съд, такса за издаване на изпълнителен лист, Удостоверение за липса на изпълнителни дела, фирма, фирми, хонорар, Частен съдебен изпълнител, чл. 446 ГПК, ЧСИ, ЧСИ адвокат изпълнителен лист, юридически лица, юридически ЧСИ адвокат хонорар, юрист
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics