Обявяване, вписване на завещание

Откриване на завещание, Адвокат отваряне на завещание. Отваряне на завещание. Съхранение завещание. Адвокат завещание. Оспорване на завещателни разпореждания чл. 30 ЗН, нищожност на завещание

Обявяване, вписване на завещание

Правни процедури по Обявяване, вписване на завещание

Завещанието е приет и дългогодишен, традиционен способ за разпореждане с имуществото на наследодателя при смърт в българското право.

Както е налице наследяване по закон след смъртта на едно лице, при определено законно- установените квоти, които получават наследниците, така и със завещание човек може да разпредели и да реши кой от наследниците по закон, или тези, които са извън наследниците по закон, да получи от неговото имущество.

СЪСТАВЯНЕ НА ЗАВЕЩАНИЕ/ ЗАВЕЩАТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Обявяване, вписване на завещание, действия по Обявяване, вписване на завещание, адвокат наследствени дела, правни консултации наследствено право, Оспорване завещание чл. 42 ЗН, Оспорване размер запазена част чл. 30 ЗН, Адвокат наследствени спорове

Всяко лице, което е навършило 18 години, може да се разпореди чрез ЗАВЕЩАНИЕ  с цялото си или част от своето имущество , като особеното, разписано в закона, е, че то не може да направи по-голямо разпореждане от това, което има в своята разполагаема част, т.е. някои от наследниците по закон, каквито са съпрузите, децата и родителите имат така наречената запазена част от наследството.

Това дава основание в определен срок от време – пет години от откриване на наследството, да се атакува завещанието в тази част. Както с цялото движимо и недвижимо имущество човек може да се разпореди и с конкретен имот, което по нашето право се нарича – завет.

Заветът е разпореждане с идеална част или с конкретно имущество, което може да бъде разпределено по желание на завещателя на дадения имот на така наречен заветник или наследник по завещание.

Завещанието е едностранен акт, който съдържа волеизявлението само на една страна – завещателя. То произвежда действие след смъртта на завещателя и несъмнено трябва да изразява последната негова воля.

Поради това до момента на смъртта си завещателят по всяко време може да отмени направеното волеизявление. Законът за наследството не допуска извършването на така наречените съвместни завещания – съгласно чл. 15 от Закона за наследството две или повече лица не могат да завещават с един и същ акт нито в полза едно на друго, нито в полза на трети лица.

В противен случай би се ограничила свободата на разпореждане за след смъртта.

В практика като адвокат по наследствени дела, много клиенти питат за обявяване и оспорване на завещание и завещателни разпоредания. Повечето от тях са чували или чели разни неща, но малка част от тях са наясно какво представлява Завещанието на наследодателя.

По своята същност саморъчното завещание е една едностранна сделка, средство за прехвърляне и разпореждане на имущество,при което  вещно-правният транслативен ефект настъпва в момента на смъртта на завещателя.Обявяване, вписване на завещание, действия по Обявяване, вписване на завещание, адвокат наследствени дела, правни консултации наследствено право, Оспорване завещание чл. 42 ЗН, Оспорване размер запазена част чл. 30 ЗН, Адвокат наследствени спорове

Законът предписва и изисква относно саморъчното завещание –  за удостоверяването на транслативният ефект относно собствеността след откриване на наследството пристъпването към редица процесуални действия, а именно :

  1. Необходимо е лицето, в чиято полза е издадено завещанието, да знае или да посочи къде се съхранява саморъчното завещание.                   Саморъчното завещание е наричано още тайно завещание поради това, че то следва да е изявление единствено на свободната воля на завещателя, неопорочена от странични въздействия и валидна до неговата смърт, когато завещанието поражда своето действие.
  2. За самото му съществуване обаче, както и за мястото и начина на неговото съхранение, следва да бъде уведомено лицето, което завещателят е посочил като свой наследник ( ЗАВЕТНИК) по това саморъчното завещание;

Разпоредбата на чл. 27, ал. 1 от Закона за наследството задължава “всеки, у когото се намира едно саморъчно завещание, … веднага, след като разбере за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса.”. За съжаление  това задължение, като изискване в закона за Наследството-  не е пряко обвързано със санкция, поради което за това лице да настъпят неблагоприятни правни последици.

Самият момент на узнаването за смъртта на завещателя също е факт, който би могъл да бъде и оспорен, което означава, че за установяването му ще е необходимо пълно главно доказване.

Чл. 27, ал. 2 от Закона за наследството изрично посочва, че “…..всеки заинтересован може да иска от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса.”

Когато саморъчното завещание е предадено за съхранение на нотариус, той извършва и самото му обявяване – чл. 27, ал. 4 от Закона за наследството.

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАВЕЩАНИЕТО 

За местооткриване на наследството законът определя “последното местожителство на умрелия” – съгласно текства на  чл.1  ЗН- населено място, “където наследодателят се е установил да живее постоянно или преимуществено, и където е вписан в регистъра на населението”, което място съвпада с постоянно местоживеене и постоянен адрес в Република България на наследодателя.

Обявяването на саморъчното завещание е процедура, която включва съставяне на протокол за състоянието на завещанието и разпечатването на плика, в който то се намира – чл. 27, ал. 3 от Закона за наследството, както и огласяването (прочитане) на цялото съдържание на саморъчното завещание.

Датата на обявяване на саморъчното завещание, както и датата на издаване на препис от същото, се отбелязват в съответния специален регистър на нотариуса – чл. 9, ал. 1 от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.Обявяване, вписване на завещание, действия по Обявяване, вписване на завещание, адвокат наследствени дела, правни консултации наследствено право, Оспорване завещание чл. 42 ЗН, Оспорване размер запазена част чл. 30 ЗН, Адвокат наследствени спорове

За да получи заверен препис от обявеното саморъчно завещание, заинтересованото лице следва да представи пред нотариуса (или съдията по вписванията), който го е обявил, неоспорими доказателства за

1.Правото на собственост на завещателя върху завещаното имущество към момента на откриване на наследството,

2.Удостоверение за данъчна оценка на завещаните недвижими имоти,

3.Доказателства за застрахователната стойност на завещаните моторни превозни средства,

4.Удостоверение за наследници на завещателя, а също и

4.Писмена Декларация по образец за недвижими имоти и движими вещи – собственост на завещателя към момента на смъртта му, както и

5.Документ за платена държавна такса.

За снабдяване с необходимите доказателства и в случай че те не се намират у него, заинтересованото лице може да поиска и да получи от нотариуса, респективно – от съдията по вписванията, специално удостоверение, по силата на което да се снабди с тези документи от съответните институции. В конкретният случай, ищецът следва да докаже своето качество на “заинтересован”.

Доколкото за обявяването на саморъчното завещание същото качество се установява само с представяне на препис-извлечение от акта за смърт на завещателя, същото следва да е достатъчно и в производството по чл. 27, ал. 2 от Закона за наследството.

Лицето, в полза на което е направено саморъчното завещание, може и в съвсем нередки случаи действително да не е от кръга на наследниците по закон на завещателя.

В този случай единственото пряко доказателство за това негово качество е самото саморъчно завещание, чието представяне и обявяване се иска. Препис-извлечението от акта за смърт на завещателя установява в достатъчна степен само вероятността починалото лице да е съставило саморъчно завещание в полза на ищеца, което обуславя интереса на последния от производството по чл. 27, ал. 2 от Закона за наследството.

За повече информация,моля обърнете се към специалист от кантората за разясняване на Вашите въпроси на телефон + 359 2 858-10-25 или на мейл  info@lawyer-bulgaria.bg

 

tags  

адвокат вещно право софия, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, адвокат наследствени дела, адвокат наследствени спорове и проблеми, адвокат наследствено право София, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат по имотно вещно право, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат София, адвокати варна, адвокати по семейно право Стара Загора, адвокати семейно право бургас, бракоразводен адвокат Пловдив, в полза на което е съставено саморъчното завещание, вещно право, вписване на завещание, вписване на искова молба в имотния регистър, Вписване на съдебни решения отнасящи се до недвижими имоти, възложител, гражданин, давност на саморъчно завещание, Действия по обявяване и вписване на обявеното завещание, делба на имот между братя, делба на имот между наследници, делба на имот след смърт, делба на неподеляем имот, дело, дело за оспорване на завещание, доброволна делба на имот, Доброволна делба на неурегулиран поземлен имот, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат по имотни дела София, добър адвокат по семейно право софия, ДОГОВОР, експерт, завещание давност, завещание на апартамент, завещание образец, завещанието се обявява след смъртта на лицето, Завещанието се оспорва по съдебен ред, закон, Закона за наследството, законодателство, изпълнител, иск за оспорване на завещание, иск нищожност на саморъчно завещание, искова молба за съдебна делба образец съдебна делба разходи, казус, Как да разделим имот с много наследници, кантора, кодекс, консултация, консултация с адвокат по телефона, лицето, мнение, наследствено право казуси, недвижими имоти, Неделим имот - въпроси и отговори, нотариален акт, нотариус, Обявяване, обявяване и вписване на обявеното завещание, обявяване на нотариално завещание, оспорване на завещание, ОСПОРВАНЕ НА САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ, открито наследство, подялба на имот между брат и сестра, покупка недвижимости предварительный договор, ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА, правни съвети, право за оспорване на всяко завещание, предварителен договор, примерен образец на саморъчно завещание, присъда, присъждане на разноски по дело за делба, процес, публична продан на неделим имот, пълномощно, САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ, саморъчно завещание образец, саморъчно завещание-оспорване, сделка, сделки с недвижими имоти, сделки с недвижими имоти по банков път, СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО, Службата по вписванията по местонахождението на нотариуса, срок за обявяване на завещание, съд, съдебна делба адвокат Владимиров, съдебна делба на земеделски земи, съдебна делба на имот, съдебна делба на имот цена, съдебна делба на имот цена съдебна делба на съсобствен имот, съдебна делба на недвижим имот, съдебна делба на неделим имот, съдебна делба на съсобствен имот, съдебна делба разходи, съдебна делба такси, съдия, съдружие, сътрудничество, Съхранение и обявяване на саморъчно завещание, такса за обявяване на саморъчно завещание, фалшиво завещание
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics