Обжалване наказателно постановление

възражение АУАН, съдебно обжалване на АУАН от НАП, обжалване на наказателно постановление ЗАНН, оспорване АУАН образец, АУАН срокове, обжалване на наказателно постановление НАП, възражение срещу акт за административно нарушение, срок за връчване на наказателно постановление от НАП, Възражение против Акт за установяване на административно нарушение, Обжалване АУАН пред Административен съд, ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, Обжалване на наказателно постановление, жалба за отмяна на наказателно постановление, обжалване на наказателно постановление образец, обжалване на наказателно постановление пред районен съд, обжалване на наказателно постановление НАП, жалба срещу наказателно постановление НАП образец, наказателно постановление срок за връчване, обжалване на наказателно постановление за алкохол, обжалване наказателно постановление кат,

Обжалване наказателно постановление

С наказателните постановления се налагат административни наказания. Те са властнически изявления на държавни органи, с които въз основа на актове за установяване извършването на административни нарушения /АУАН/ се налагат санкции (наказания) на извършилите.

Наказанията, които могат да бъдат наложени са законоустановени и биват три вида: глоба за физическото или санкция за юридическото лице, временно лишаване от права да се упражнява определена професия или дейност, и обществено порицание.

Докато първите две наказания са ясни в какво се състоят, последното – общественото порицание може да породи въпроси. То представлява – публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува.

Част от нашите дейности, касаещи обжалването на наказателни постановления обхващат съдебно обжалване на наказателни постановления за наложени глоби от различни институции като КАТ, МВР, РИОКОЗ, общински органи и други.

Обжалване на наказателни постановления издадени от органите на КАТ, БАБХ, НАП, МВР -РИОКОЗ и др.:Обжалване наказателно постановление, Обжалване на постановление по административен ред, Обжалване на накателно постановление пред Административен съд

Наказателно постановление за превишена скорост

Наказателно постановление за говорене по телефона

Наказателно постановление за неносене на полица гражданска отговорност

Наказателно постановление за липса на винетка

Наказателно постановление във връзка с ПТП

Наказателно постановление за лишаване от правоуправление на МПС

Обжалване на глоби от КАТ – РДВР – Сектор „Пътна полиция“

Обжалване на наказателни постановления, издадени от органите на НАП и НОИ

Обжалване на наказателно постановление на Инспекцията по труда

Обжалване на данъчно-ревизионни актове

Административни наказания:

Оспорване на наложени административни санкции

Оспорване на наказателните постановления пред съда

Обжалване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН)

Съществуват ситуации, в които наказанието е неправилно и е нужно да бъде наложено по – слабо такова или да не бъде налагано административно наказание.

При положение, че има сериозни възражения и аргументи срещу наложеното наказание то може да се обжалва наказателното постановление в съда в седемдневен срок от получаването му.

Решенията на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” при Централното управление на НАП, са обжалваеми пред Административния съд.

СЪДЕБЕН КОНТРОЛ

Съдебният контрол е контрол  за законосъобразността на издадения акт и е втора фаза от производството по обжалване. При съдебното обжалване на ревизионния акт съдът решава делото по същество, като може да отмени изцяло или частично ревизионния акт да го измени в обжалваната част, или да отхвърли жалбата.

Срокът за това обжавалне на наказателни постановления пред Административен съд е само 7 (седем) дневен.

Постановлението може да се обжалва в съда независимо дали е обжалване пред административния орган – началникът на актосъставителя. В случай, че постановлението не се обжалва или се обжалва след срока,

За съжаление издаденото Наказателното постановление влиза в сила, дори да е незаконосъобразно, или дори да е нямало нарушение. Компетентен да разгледа жалбата в 7 дневният срок за обжалване е съответният районен съд.

За обжалване на постановленията наказаните лица е необходимо да бъде нает опитен адвокат, за изготвяне на жалби и явяване в съд.

В случай, че съдът отмени Наказателното постановление и наложената глоба “падне“, платени  суми биха могли да бъдат събрани по др. ред, а именно чрез отговорността на държавата за причинение вреди.

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics