Обжалване на актове и наказателни постановления ?

ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ?

Различни административни органи в България издават и съставят актове и наказателни постановления. Те се ръководят в зависимост от конкретната ситуация, с причина или не. Най–ярък пример в това отношение е контролният орган на пътя – КАТ, представители на РУП, СДВР, Агенции и ведомства, с който всеки ежедневно се е сблъсквал.

Всички тези актове и наказателни постановления се изготвят и съставят от недотам опитни и правно грамотни служители. Поради тази причина тези актове биват отменяни, сочени като незаконосъобразни и неоснователни. За жалост, пострадалите лица рядко обжалват тези актове и наказателни постановления поради няколко причини, на който ще се спрем по-надолу.Обжалване на актове www.lawyer-bulgaria.bg

Сериозен недостатък при изготвянето и налагането на дисциплинарни наказания на водачите на МПС е неправилно съставени актове. Това предпоставя  реална правна възможност тези наказателните постановления и актове да бъдат обжалвани, оспорени и отменени.

Голям процент от обжалваните наказателни постановления на КАТ биват отменени от съда, поради гореизброените причини. Основен принос за това е, че самите актовете и наказателни постановленията на различни агенции и ведомства страдат от съществени пороци. Такъв порок например са липсващите задължителни реквизити. Посочените агенции и ведомства могат да бъдат: Агенция по геодезия, Агенция Митници, Агенцията по безопасност на храните и др.

В повечето случай причината за тези пороци е склонност към свободна интерпретация на законовите норми и неясно описание на извършеното нарушение от служителите. Тези актове се съставят в пълно противоречие и нарушение на процесуалните правила за съставяне и налагане на административни актове и постановления.

За разлика от другите ведомства, които разполагат с правен отдел, юрисконсулти и правни съветници, служители  на КАТ  не разполагат с подкрепа от правни консултанти. Поради това голяма част от техните актове биват отменяни по надлежния правен ред. Затова шансовете за отмяна на актове и наказателни постановления на КАТ в голяма степен зависят  от  подготовката и опита на добър адвокат.

 

КАКВО Е НУЖНО ДА НАПРАВИТЕ, ако получите актове или наказателни постановления ?

Предприемате действия по издаване на следните наказателните постановления и актове :

1/ Съставяне на т.нар. АУАН (акт за установяване на административно нарушение).Наказателни постановления www.lawyer-bulgaria.bg

2/ Налагане на административно наказание чрез издаването на наказателно постановление.

Ако Ви връчат наказателно постановление с което Ви е наложена някаква административна санкция – било глоба или нещо друго – лишаване от права  и Вие смятате, че:

  • Вината не е Ваша – но сте обвинени несправедливо;
  • Цялата описаната фактическа обстановка не отговаря на реалната ситуация и сте набедени
  • Допуснати са редица нарушения по административната процедурата за издаване на акта и това е довело до увреждане на Вашите права

В такъв случай, се възползвайте от правната си възможност да обжалвате издадените актове и наказателни постановления. Това означава:

да оспорите наказателното постановление чрез адвокат, в указания от закона ред, чрез подаване на жалба в 7-дневен срок от връчването на Наказателното постановление. Съдът е длъжен да издири обективната истина и да извърши цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление.

В случай че НЕ оспорите наказателното постановление в установения от закона срок, същото влиза в сила. Ще е необходимо да заплатите наложената Ви глоба или санкция.

Административният орган ще приложи наложеното наказание: глоба, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност/ по привеждане на административното наказание в изпълнение.

ВРЕДИТЕ ОТ НЕОСПОРЕН АКТ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Често пъти обаче хората не си търсят правата по надлежния съдебен ред, за да отменят тези наказателни постановления. Причините са неясно – до голяма степен принос за това има както ниска правна култура, липса на средства, така и др. обстоятелства. По този начин се отказват от правна защита при съставяне и налагане на наказателни постановления и актове за административни нарушения. Хората обикновено се подвеждат от ниската стойност на глобите и поради това отказват да се занимават.

Отделно самите актове и наказателни постановления не са с особено висока стойност, поради което хората предпочитат да не се занимават, а просто да си платят до следващият път.

В подкрепа на това е и цялата ситуация около възнагражденията на адвокати. В повечето случаи те варират в зависимост от ситуацията – дали е наказателно постановление на КАТ за превишена скорост, или нещо друго. Към последните имаме предвид акт на търговско предприятие за нерегламентирана дейност за хиляди левове.

Ако смятате, че в случая вината за нарушаване на правилата не е Ваша или че написаното в наказателното постановление не отговаря на действителността, че е нарушена процедурата за издаване на такива актове и др., можете да го обжалвате по надлежният ред. Всички разходи по обжалването ще бъдат включени и присъдени в съдебното решение.

В случай че се нуждаете от квалифицирана юридическа помощ по дела, свързани с обжалването на актове и наказателни постановления, можете да се свържете с нас. Ние ще Ви предоставим бърза и навременна правна помощ, съвет или процесуално представителство пред съд или административен орган. В случай на нужда, обърнете се към нас за съвет и правна помощ на следните телефони + 359 2 858 10 25 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Share

tags  

Абсолютна давност на наказателно постановление, АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗАНИЕ, адвокатските разходи, ако получите актове или наказателно постановление, Акт, АУАН обжалване, глоба за неплатена гражданска отговорност здп, Давност на АКТ, Давност на наказателно постановление, наказателни постановления и актове, наказателно постановление, наказателно постановление Агенция по храните, наказателно постановление давност, наказателно постановление КАТ, наказателно постановление кат давност, наказателно постановление кат обжалване, наказателно постановление нап, наказателно постановление срок за връчване наказателно постановление кат, наказателно постановление срок за плащане изтекла гражданска отговорност, обжалване акт на КАТ, Обжалване АУАН, обжалване на акт за изтекла гражданска отговорност, Обжалване на глоби и имуществени санкции, обжалване на наказателни постановления, обжалване на наказателно постановление, обжалвате издадените актове и наказателни постановления, оспорване АУАН административен ред, плащане на наказателно постановление кат, съставен от КАТ
Share
Share
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics