Обжалване административни актове

Данъчно задължени лица, Данъчно задължени лица по ЗМДТ, данъчно задължено лице, по ЗДДС, Определяне на данъчно задължени лица, чл.14 ДОПК, внасяне на данък НАП, данъчно облагане на задължени лица по чл. 14 ДОПК, Облагане на задължени лица, местните юридически лица,чуждестранни юридически лица, стопанска дейност

Обжалване административни актове

В практиката често се случва да бъде издаден незаконосъобразен административен акт на отделни служби и ведомства.

С издаването на такива актове се стига до накърняване на права и законни интереси на граждани, фирми и организации ии поради това се стига до оспорване на индивидуален административени адм актове пред съд или особена юрисдикция на основата на специално нормативно овластяване.

Обжалване индивидуални административни актове пред съдОбжалване административни актове, Оспорване индивидуални административни актове по съдебен ред, Оспорване административни актове пред съд, Съдебно обжалване индивидуални актове пред Административен съд, дело АССГ

Съгласно разпоредбата на чл.34 ЗАП не подлежат на обжалване по предвидения в този закон съдебен ред адм. актове:

1.свързани непосредствено с отбраната и сигурността на странат;

2.по валутния закон;

3. За които със закон или указ е предвидено, че не подлежат на обжалване по съдебен ред или е определен друг ред за обжалване пред съд или пред особена юрисдикция

На обжалване подлежат издадените незаконосъобразни административни актове на отделните административни юрисдикции – органи в изпълнителната власт, които имат правораздавателна, а не правоприлагаща дейност.

Законът определя и поставя рамките на отделните административни юрисдикции, а именно:

  1. Изрично определени и с регламентирани правомощия в закона. Създадени са специално да решават адм. правни спорове вместо съдилищата. Обикновено се създават към някое ведомство/контролно наборна комисия към МО/
  2. Действат само при сезиране;
  3. Основната им дейност се заключава в решаване на възникнали административно правни спорове със силата на присъдено нещо;
  4. Следват точно установено от закона елементарно състезателно производство, в което всяка от страните доказва твърденията си.
  5. Колективни органи, съставени от специалисти с различни професионални знания и умения. В състава им обаче се включва и юрист, който следи за спазване на процедурата.

Особености на обжалването индивидуални административни актове пред съд

Към характерните особености на административното производството  по обжалване административни актове по съдебен ред пред административен съд можем да посочим следното:Обжалване административни актове, Оспорване индивидуални административни актове по съдебен ред, Оспорване административни актове пред съд, Съдебно обжалване индивидуални актове пред Административен съд, дело АССГ

А/ Обжалването на издадени незаконосъобразни административни актове се извършва по специална клауза става пред съответният съд или специално предвидена юрисдикция.

Б/ Отделните правомощия на съдебната инстанция, сроковете, изискванията към жалбата и др. се предвиждат в самия специален закон.

В/ Съдебното обжалване на издадени незаконосъобразни индивидуални административни актове по принцип е за законосъобразност, но специален закон може да бъде предвидено, че същото и за правилност.

Тук винаги се спазва и правилото : Подаването на жалбата не спира изпълнението на обжалвания акт, освен ако решаващият орган го постанови.

Г/  Административният съда или юрисдикцията са длъжни да решат образуваното административни дело по същество. Не са налице ситуации, в  които спорът пред съд по решаване законосъобразността на издаден индувидуален административен акт да бъде  решен като контролно- отменителна инстанция. Решенията им не могат да се оспорват.

Д/ Инстанцията обикновено е само една, но има и изключения: ЗОВС предвижда възможност за обжалване на решение на Наборна комисия към ГЩ.; законът за патентите предвижда създаването на специален отдел, натоварен единствено с решаване на част от споровете, във връзка с признаването на изобретение или полезен модел.

За повече въпроси, моля да се обърнете към нас за допълнителна информация на телефон + 359 897 90 43 91 или мейл на office@lawyer-bulgaria.bg 

tags  

ал. 2 АПК, АССГ, гр.София, дело АССГ, жалба срещу административен акт образец, жалба срещу индивидуален административен акт срок, индивидуални административни актове, Как да оспорим административен акт, как се подава искането за издаване на индивидуален административен акт, обжалване административен акт пред съд, Обжалване административни актове, обжалване на административен акт, обжалване на административен акт по целесъобразност, Обжалване на административни актове, обжалвне актове апк, Оспорване административни актове пред съд, Оспорване индивидуални административни актове по съдебен ред, Оспорване на административните актове по административен ред, оспорване на индивидуален административен акт, Оспорване на индивидуалните административни актове, оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, отменил като незаконосъобразен или неправилен, отмяна административни актове, По-горестоящият административен орган, Съдебно обжалване индивидуални актове пред Административен съд
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics