Наследяване по закон от братя и сестри

Адвокат несъстоятелност и ликвидация, Откриване на производство по неъсъстоятелност на търговско дружество, Ликвидация на Търговско дружество, Стабилизация

Наследяване по закон от братя и сестри

След като към наследяване бъдат призовани първите редове наследници ,а именно – низходящи и възходящи, законът посочва, че към призоваване следва да бъдат призовани следващото коляно наследници от III-ти ред – а по конкретно наследяване по закон от братя и сестри.

Правата на наследяване на братята и сестрите на наследодателя, заедно с възходящите от втора и по-горна степен се определят от закона.Наследяване по закон от братя и сестри, адвокат наследствени квоти братя и сестри, наследяване по колена, наследяване по съребрена линия, наследяване по съребрена линия, наследствени квоти при наследяване на братя и сестри, определяне наследствен дял при наследяване братя и сестри, адвокат

Този ред наследници по съребрена линия  наследяват само в случай, че наследодателят не е оставил наследници от първи и втори ред.

Право да бъдат призовани за наследници и наследяват роднини по съребрена линия от трета до шеста степен включително възниква само при условие, че няма други наследници от предходни редове при наследяване по закон.

Законът за наследстовото не допуска наследяване по право на заместване за съребрените роднини от трета до шеста степен.

Наследяването в този ред става по глава според броя на наследниците от съответната степен.

Закона не определя дяловете, а само изключва по-далечния роднина в полза на по-близък по степен следва, че при наследяване между няколко низходящи на по-близък по степен роднина и други роднини от същата степен, всеки от наследниците получава равен дял, а низходящите не разделят дела на своя възходящ.

Българското наследствено право регламентира два вида наследяване – по закон и по завещание.

В тези случаи към наследяване се призовават близките на наследодателя по ред, определен в Закона за наследството, а във втория – тези, които той е посочил в саморъчно или нотариално завещание, изготвено по негова воля.

Доказване на качеството наследник при наследяване по закон от братя и сестри

Доказването става въз основа на издадено писмено Удостоверение за наследници, издадено – официален свидетелстващ документ с обвързваща доказателствена сила относно тези обстоятелства, но не изключва възможността същите да бъдат доказани пряко от страната чрез представяне на препис или извлечение от регистрите за гражданското състояние от акта за раждане, акта за сключен за брак и акта за смърт.

Наследници от четвърти ред – Наследяване от братя и сестри

По чл. 8, ал. 4 от ЗН по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключва по-далечни по степен, защото законът не допуска в тази си норма наследяване по право на заместване.

Наследствените квоти на този ред наследници са определени по „коляно“, вместо по „глава“, като всеки от съребрените роднини от четвърта степен наследява на лично основание, като наследник по закон и всеки наследник, съгласно принципа на равенство на наследниците от един и същи ред следва да получи равен дял, като низходящите не разделят дела на своя възходящ.

Тези наследници наследяват неговата част от наследството, предмет на делбата, и са обвързани от процесуалното му качество към момента на смъртта му.

Забрана за заместване в четвърти ред при наследяване от братя и сестри

Закона не допуска наследяване по право на заместване и за съребрените роднини от 3-та до 6-та степен включително, а създава правила за подреждането на тези роднини в новия, 4-ти (четвърти) ред съгласно принципа: по-близкият по степен роднина изключва по-далечния по степен с допълнението: и низходящият на по-близък по степен изключва по-далечния по степен роднина.

Определяне на наследствените дяловена наследници при наследяване по закон от братя и сестри 

Разпоредба на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН не установява някакво различие между по-близкия по степен роднина и низходящия на по-близък по степен роднина, а употребява глагола „изключват“ и за двамата.

Щом като както по-близкият по степен роднина така и низходящият на такъв роднина, изключват по-далечния по степен роднина, т.е. изместват го от наследяване, с което законът не допуска конкуренция с по-далечния роднина, при липсата на изрично установено от закона правило за наследяване „по коляно“.

В този случай се налага изводът, че делът на низходящите наследници се определя „по глава“, като всеки от тях наследява на лично основание като наследник по закон.  За допълнителна информация

tags  

абонаментно обслужване, адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, адвокат изпълнителни дела ЧСИ, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, адвокат наследствени квоти братя и сестри, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат по семейни дела, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат София, адвокат транспортни дела, адвокати Сандански, вписване на завещание, граждански дела пред Районен съд, делба на имот между братя, делба на имот между наследници, застрахователни дела, изваждане на документи и бракоразводни дела, изготвяне на касационна жалба пред ВКС. Съдебно дело за делба недвижим имот, изготвяне на пълномощни, консултации, Мярка за неотклонение, наказателни дела, наследствени дела, наследствени квоти при наследяване на братя и сестри, Наследяване от братя и сестри, наследяване по колена, наследяване по съребрена линия, Наследяването по закон от братя и сестри, Обжалване мярка за неотклонение, Обжалване наказателно постановление, обжалване решение на Районен съд, определяне наследствен дял при наследяване братя и сестри, оспорване на АУАН, оспорване на завещание, оспорване на наследствени квоти, Оспорване на съдебно решение, отказ от наследство, писмени отговори по насрещен иск, подготовка на Предварителен договор, правни, представителство пред съд, Прехвърляне недвижим имот, присъждане на неустойки по сключени договори, развод по исков ред, регистрация на фирми, родителски права при развод, спорове, съдебно дело по разваляне на търговски договор, съдебно производство задържан, търговски дела пред съд
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics