Имот,придобит през брака

Административно право и процес, Обжалване на актове на общинска администрация, съдебно производство пред Административен съд, адвокат административни дела, Обжалване на Постановление за налагане на мерки, оспорване на административни актове на администрацията, обжалване на АУАН, Обжалване на актове на държавни служби

Придобиване недвижим имот по време на брак

Придобиването на недвижим имот по възмезден начин чрез покупко-продажба от някой от двамата съпрузи поставя множество въпроси относно собствеността върху този имот.

В повечето случай съпрузите не са наясно, че дори и под Нотариалният акт за собственост върху този имот да стои подписът на единият от двамата съпрузи, то този имот в общия случай, ако не е налице сключен писмен брачен договор става съвместна собственост на двамата съпрузи.

Тук изниква въпроса нужно ли е и двамата съпрузи да бъдат вписани в графата „КУПУВАЧИ“  на имота, и трябва ли това да е записано в издаденият за този имот Нотариален акт, за да породи законови последици за двамата съпрузи.

ПРИДОБИВАНЕ ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА В УСЛОВИЯ НА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО).

Имот,придобит през брака

Имот,придобит през брака

Законът указва, че това не е нужно и няма легална пречка ако в Нотариалният акт за собственост на новопридобития имот, придобит по време на брака,  е сложено името само на единият от съпрузите като купувач. Дори и само единият от двамата да е посочен като КУПУВАЧ в нотариалния акт за покупко-продажба, то този имот.

Повечето хора не знаят, че ако имот, придобит по време на брака е закупен на името на единия от двамата съпрузи, то този недвижим имот става обща собственост на двамата съпрузи в съответствие с установеният режим на  съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи, независимо на чие име е придобит.

Ако се стигне до прекратяване на установената вече съпружеската имуществена общност, в случай на развод или смърт на някой от съпрузите, то това води и до прекратяване на съсобствеността върху закупеният между тях недвижим имот, придобит по време на брака, дори и същият да е закупен на името само на единият съпруг.

Разбира се разводът служебно не води до прекратяване на съсобствеността между съпрузите, както предполагат повечето хора, нужно е да бъде инициирано съдебно производство пред Районен съд за делба на този имот, за да бъде поделен, ако същият е поделяем между отделните идеални съсобственици след развода или смъртта на някой от тях.

Към момента на придобиването на собствеността на недвижимият имот по време на сключен брак, квотите на съпрузите са равни. Разбира се много са случаите, в които тази презумпция е оборима и реално при представяне на убедителни и адекватни писмени доказателства за по сериозен принос  в закупуването на общото имущество (жилище или др. недвижим имот).

Квоти на придобиване на недвижим имот

Имот,придобит през брака

Имот,придобит през брака

В случай на прекратяване на СИО се приема се, че отделните идеални части на съпрузите са равни, но е възможно някой от двамата съпрузи, внасяйки значителна част от средствата в семейния бюджет и създавайки общи блага при закупуването на имота.

Лични средства на съпруга са тези, които  са придобити преди брака или чрез дарение или наследство. Нагледен пример за такива случай са дарение от близки и , близки и роднини даряват суми на съпрузите за закупуването на имота.

Важно е да отбележим, че независимо придобиването на по-голяма дял от съсобствеността на недвижим имот в режим на съпружеска имуществена общност по смиъсла на чл.29 СК, недвижимият имот не става изключителна собственост на този съпруг, който претендира за по-голям дял, дори и след като успее да посочи, че е вложил лични средства или дарения на негови близки.

В случай, обаче, че имотът е придобит  на името и на двамата съпрузи, претенцията на  някой от съпрузите за по-голям дял от имота, следва да бъде отхвърлена, тъй като дори  в действителност част от вещта да е била придобита чрез лични средства на съпруга, то  с вписването и на другия съпруг като купувач, съпрузите  са се съгласили, че придобиват имота при равни квоти.

tags  

„частичната трансформация“ на имуществото, адвокат бракоразводен процес, адвокат брачен договор, адвокат развод по взаймно съгласие, адвокат развод по исков ред. определяне на дял на съпруга, адвокат семейни дела, Адвокати по семейно право, АПАРТАМЕНТ, апартамент по време на брака, брака, Брачни договори, в резултат на съвместен принос, вещите, вещни права през време на брака, вещните права, вещно право върху недвижим имот чрез добросъвестно владение, влогове, време, върху, договорен режим адвокат, жилище, законов режим на общност, законов режим на разделност, законовия режим на разделност, Закупуване на имот по време на брак, изтекъл давностният срок относно владение, Имот по време на брак, Имот през брака, Имот придобит през време на брака, имуществени дела при развод, имуществени дела семейни отношения, имуществените отношения между партньори, имущество, които, лични, лично, лично имущество, макар, между, наследяване имот по време на брака, неприкосновени спестявания, общност, парични средства, паричните, права придобити от съпрузите по време на брака, правата, преди, претендира, Придобиване на вещни права върху недвижими имоти през брака, придобиване на имот давност по време на брак, Придобиване на имот по време на брака, ПРИДОБИВАНЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА, придобит, придобити, придобити по време на брака, придобито в режим на СИО, придобито по време на брака, принос, развод и издръжка, разделност на имуществото, РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, СИО, според, средства, считат, съвместен принос на съпрузите, съдът, съпружеската имуществена общност, съпрузите, Съсобственост върху недвижим имот придобит по време на брака, трансформация, фактическа раздяла между съпрузи
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics