Изваждане наемател жилище

Изваждане наемател жилище, Адвокат Договор за наем, Изваждане ползвател жилище, отстраняване наематели апартамент, съдебно дело срещу наематели

Изваждане наемател жилище

В практиката по отдаване на недвижими имоти напоследък се случва до възникването на спорове и коментари по отношение използването на едно жилище или търговски обект.

Целта на настоящата статия е да очертае правните възможности, както на наемателите в едно жилище, така и средствата за защита на собственика срещу недобросъвестни наематели.

Понякога е възможно да се стигне до ситуация по изваждане на наематели в жилище – като това може да е помещение в сграда в режим на етажна собственост. Самата процедура е възможна само при определени условия при предявяване на съответните искове пред съд, регламентирани в ЗС и ЗУЕС.

Основни положения в съдебната процедура по изваждане на наемателИзваждане наемател жилище, Адвокат Договор за наем, Изваждане ползвател жилище, отстраняване наематели апартамент, съдебно дело срещу наематели от жилище

Съгласно чл. 45 от ЗС, собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години:

а) ако използва или допуска да се използват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и

б) ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.

Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.

Въз основа на влязлото в сила решение на общото събрание по чл. 45 ЗС  управителят или председателят на управителния съвет може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 Гражданския процесуален кодекс.

За да бъде изпълнена надлежно цялата процедура е необходимо да бъде спазено следното :

  1. Да е налице писмено предупреждение от управителя, адресирано до нарушителя лично, че ако не прекрати нарушаването на реда и/или правилника на етажната собственост ще бъде изваден. Ако след писменото предупреждение нарушението не бъде преустановено, се преминава към следващото необходимо действие.
  2. Да се свиква извънредно общо събрание на етажната собственост и се взема решение по чл. 45 от ЗС за изваждане на нарушителя за срок до 3 години.

Рамка при провеждането на Общото събрание на Етажната собственост :

Регламентацията се съдържа в ЗУЕС. Съгласно чл. 17. ЗУЕС, ал. 1 в общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

Чл. 2 т. 2: за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;

Съгласно ал. 3, извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост. Т.е. за изваждане на собственик е нужно мнозинство 75 на сто от идеалните части от общите части, а за наемател – 50 на сто.

Трябва да се спазят изискванията за свикване и провеждане на общото събрание: чл. 12 – 18 ЗУЕС.

Съгласно чл. 46 от ЗС, собственикът може да иска от районния съд отмяна на решението на общото събрание за изваждането по реда, установен в отделен закон.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас за правен съвет или подготовка на документи за съдебна процедура на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

tags  

Адвокат Договор за наем, вода, гонене на наематели, дела срещу наематели, дело за ток, договор в полза наемодател, жалба срещу наематели, изваждане на наемател от имот, ИЗВАЖДАНЕ НАЕМАТЕЛ ЖИЛИЩЕ, изваждане наематели, Изваждане ползвател жилище, изгонване на наематели без договор, изгонване на некоректни наематели, как да изгоня наемател без договор, Нотариална покана наемател, нотариално заверен договор, оспорване договор за наем, отстраняване наемател от имот, отстраняване наемател принудително, отстраняване наематели апартамент, принудително изваждане на наемател, принудително изваждане от имот, принудително извеждане на наемател, разваляне договор за наем, събиране неплатени консумативи, съдебна претенция за увреждане на имота, съдебно дело срещу наемател, Съдебно дело срещу наемател апартамент, съдебно дело срещу наематели, съдебно отстраняване наематели, съдебно решение срещу наемател, телефон и евентуални обезщетения за повреди по жилището, ток
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics