Защита срещу действията ЧСИ

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Обжалване действията на съдебния изпълнител

В практиката често се случва, че с действията си ЧСИ служители нарушават правата и интересите на длъжниците. Реално много голяма част от длъжниците очакват, че именно служителите на ЧСИ-тата ще спазват и зачитат техните права, но за съжаление това съвсем не е така. Дългогодишната практика по съдебни дела срещу действията на ЧСИ, показва, че длъжниците често пъти са жертва на незаконосъобразни действия на ЧСИ и имат наложени запори дори и срещу несеквестируеми вземания.

Законът приема, че действията на съдебния изпълнител са законосъобразни до момента на тяхната последваща отмяна. Не са редки случайте в който има наложени запори на пенсии или майчински помощи, като всички тези действия са основание за оспорване и обжалване от заинтересуваните длъжници. Независимо, че едно лице дължи определена сума пари в  изпълнителното производство това не означава, че не следва да бъде зачитани неговите права и законни интереси.

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Жалба срещу действията на ЧСИ

В случай на нарушение – обърнете се към адвокат за изготвяне на жалба срещу действията на ЧСИ. Детайлно в Закона са посочени всички актовете или действията, които могат да бъдат предмет на съдебен контрол при извършено от страна на ЧСИ нарушение.

На първо място, това са изрични откази и постановления на ЧСИ, с които се отказва да се извърши определено изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на изпълнението. Правото на тази жалба е признато само по отношение на взискателя, тъй като длъжникът няма интерес от това обжалване.

При оспорване действията на ЧСИ, длъжникът може да обжалва издаденото Постановление на ЧСИ за глоба и насочването на принудителното изпълнениет върху недвижимо имущество , което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за разноските , както и поради това, че наддването при публична продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Съдебно оспорване действията на ЧСИ

Обичайна практика на мерките на ЧСИ е длъжниците да бъдат заплашвани, налагане на съдебен запор на  работна заплата, запор на пенсия, разпродажба на имущество, насрочване на съдебен опис на движими вещи, възбрана на недвижим имот, частен съдебен изпълнител – ЧСИ, държавен съдебен изпълнител- ДСИ, покана за доброволно изпълнение, въвод във владение, публична продан, възлагане на недвижим имот, като тези мерки са част от изпълнителното производство, но е нужно да бъдат съобразявани с всеки конкретен случай.

Изграждането на цялостна правна защита е основен момнет при предприемането на съдебно оспорване срещу действията на ЧСИ. Задачата на всеки адвокат е да оформи жалбата против действията на съдебния изпълнител, като прложи  всички необходими доказателства и я подаде в указаният едноседмичен срок чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по местоизпълнението.

СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ЧСИ

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

В случай, че страната е присъствала на извършването на съответното действие от съдебния изпълнител, то срокът за нея започва да тече от момента на извършването на действието. езни действия – както веднага след образуването на изпълнителното дело, така и години след това /противно на общоприетото схващане/. Като адвокат по граждански и търговски дела, наблюдаваме, че по редица изпълнително дела в изпълнителният процес /по изпълнителното дело от Частния или Държавен съдебен изпълнител се допускат пропуски и нарушения, които могат да помогнат на длъжника.

Представянето на изпълнителният лист води до образуване на изпълнително дело. След образуването получавате Покана за доброволно изпълнение /ПДИ/. Поканата за доброволно изпълнение се връчва от Съдебния изпълнител на длъжника, след което започва да тече срок, в който могат да бъдат предприети определени действия.

В поканата за доброволно изпълнение ЧСИ дава срок за доброволно изпълнение 14 дни. Не това обаче е срока, в който могат да се обжалват действията на съдебния изпълнител, срокът е 7 дневен. Последващите действия на частния/държавния съдебен изпълнител също могат да бъдат обжалвани в 7 дневен срок от узнаването.

В много от случаите съдебния изпълнител не успява да събере сумите от длъжника. След определен момент и при изпълнение на определени предпоставки е възможно изпълнителното дело да се прекрати и задължението да отпадне.

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics