ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО

ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО. СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Съществуват множества правни възможности за събирането на задължения. Един от тези правни начини е т.нар. Заповедно производство, въведено с новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

Само по себе си  т.нар. Заповедно производство представлява опростена съдебна процедура за събиране на спорни и безспорни задължения от длъжници и контрагенти, с която процедура пред Районен съд се цели бързина и улеснение на събирането на парични задължения и предаване на вещи.

Законодателят е предвидил тези изменения и въвеждането на тази опростена процедура в правният ред, защото често пъти съществуват ситуации,  когато длъжникът реално не оспорва, че има посочените от заявителя задължения, а самото заповедно производство дава бърза възможност за скоростно събиране на тези задължения, с което именно  отпада необходимостта да се води един дългосрочен исков процес.

Разпоредбите на закона (ГПК) посочват, че цялото т.нар. Заповедно производство се развива пред районния съд по постоянния адрес (ако е физическо лице) и седалището на дружеството (ако длъжникът е юридическо лице).

 

Share
Share
Share
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics