Жалба прокуратура

Рискове и тънкости при покупка на имот "на зелено

Подаване на жалба прокуратура за престъпление от общ характер по НК

Често се случва на пострадали от престъпление или свидетели на извършено престъпно деяние да подадат писмена жалба до полиция или прокуратура за извършено деяние. В повечето случай пострадалите не са наясно с данни за извършителя или справка относно неговата самоличност, поради което не подават такава инфомация до съответните органи. Жалба прокуратура

Важно е да се отбележи, че независимо дали разполагате с данни за неговия автор, следва да уведомите за това органите на прокуратурата. Изготвения от Вас документ може да депозирате лично в регистратурата на най-близката прокуратура или да го изпратите по пощата. Удобството на първия вариант е, че веднага след приемането на сигнала съответният служител ще Ви уведоми за деловодния номер, под който той е бил регистриран, така че да бъдете улеснени при извършване на последващи справки за движението на преписката в районна прокуратура.

Подаденото и подписано от Вас съобщение трябва да съдържа данни за актуален адрес, на който впоследствие да бъдете уведомени за резултатите от преписката. Желателно е в сигнала си да изложите максимално подробно известните Ви факти, а не да използвате абстрактни и принципни изявления.

Обжалване прокуроско постановление. Отказ да образува досъдебно производство

В голяма част от случайте съответните органи и прокуратура отказва да образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител. В случай че прокурорът, който е разпоредил проверката по постъпилия от Вас сигнал, достигне до извода, че не са налице данни за престъпление или че деянието, за което сте подали жалба, е престъпление, чието преследване се реализира по частен ред, се съставя постановление за отказ да се образува наказателно производство. Препис от това постановление ще получите на адреса, посочен от Вас.

Дори в него да не е изрично посочено, следва да знаете, че като инициатор на преписката имате право да обжалвате отказа пред по-горестоящата прокуратура. В този случай можете да съставите писмена жалба срещу изпратеното Ви прокуроско постановление, в която да поискате прокурор от по-горестоящата прокуратура да го отмени като незаконосъобразно.преписка прокуратура

В този случай прокурорът, на който същата е разпределена, ще изиска материалите по преписката от прокуратурата, чието постановление обжалвате, и ще се произнесе в 3-дневен срок, за което ще бъдете уведомени на посочения от Вас адрес.

Другата възможност, с която разполагате, е да депозирате жалбата си срещу постановлението за отказ да се образува наказателно производство чрез прокуратурата, издала това постановление.

В този случай прокурорът, който се е произнесъл, ще приложи жалбата Ви към преписката и ще изпрати окомплектовани всички материали в горестоящата прокуратура за разглеждане

Това ще улесни прокурора, който разглежда преписката, в преценката му дали да препрати съобщението Ви в друга прокуратура по компетентност или сам да възложи съответната прокуроска проверка.

В случай че жалбата Ви бъде препратена в друга прокуратура (напр. прокуратура в друг съдебен район), на посочения от Вас адрес ще получите копие от писмото за препращане, така че да сте уведомени за движението на преписката.

tags  

Абонаментно правно обслужване, адвокат изготвяне жалба до районна прокуратура, адвокат Районна прокуратура, акции, Депозиране на годишен ГФО, досъдебно производство срещу неизвестен извършител, дялове, жалба, жалба насилие, жалба отнемане, Жалба прокуратура, Жалба прокуратура престъпление от общ характер по НК, Жалба прокурор, жалба срещу кражба, заличаване на ипотека, как се пише жалба до полицията, как се пише жалба до районна прокуратура, молба, Обслужване на публични дружества, подготовка на жалба срещу престъпление, Правна консултация онлайн, Прекратяване и ликвидация на фирма, Прокуратура на Република България, Промяна на капитал, Промяна на обстоятелства във фирмата, процесуално представителство, Регистрация на клонове, Регистрацията на Европейско дружество, Регистрацията на ЕООД, Регистрацията на ЕТ, Регистрацията на консорциум/холдинг, Регистрацията на ООД, Регистрацията на сдружение, Регистрацията на фондация, Регистриране на финансови институции, Сделки с автомобили, сделки с недвижими имоти, Сключване на търговски сделки, събиране на вземания, съдебна делба на недвижим имот, съдебно следствие жалба прокуратура, съобщение, Учредяване
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics