Етапи съдебна делба

Етапи съдебна делба, Съдебна делба, делба идеални части, делба наследствени имоти, Адвокат съдебна делба, Доброволна делба между наследници, Делба 344 ГПК

Етапи на съдебна делба

Производството по съдебната делба не е обвързано със срок и съдебната делба би могла да се поиска винаги от всяка една от страните. Делбата се състои от две фази, като всяка една от тях завършва със съдебно решение, подлежащо на обжалване и ползващо се със сила на пресъдено нещо по отношение на разгледаните с него правни въпроси.

 1. Първа фаза на съдебната делба между страните – Районният съд образува съдебно дело за делба по чл. 34 ЗС, като целта и основната задача на първата фаза на делбата е да се посочи – между кои страни и кои дялове следва да бъде извършена делбата, същевременно – каква е частта на всеки съделител и решението на съда е нужно да даде отговори на тези правни въпроси.  Ако съдът приеме всички документи и приключи производството се произнася с решението – изрично между кои лица и за кои имоти ще се извърши, каква е частта на всеки.
 2. Във втората фаза Районният съд е длъжен да извърши и реалното разделяне на съсобствената вещ или имот, като съществена особеност на тази фаза е , предоставянето и поставянето в дял на единият от съсобствениците, ако той поиска срещу уравняване дяловете на останалите съделители с пари.
Публични задължения, погасяване на публични задължения, адвокат данъчни дела и данъчни задължения, адвокат ДРА НАП, обжалване наказателни постановления

Това може да се получи, ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, и бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права, няма собствен дом.

Съдът може да му го остави, като уравнява дяловете на останалите с други имоти или с пари.

Следващият вариант е, ако става дума за неподеляем имот, който е жилище, в което при откриване на наследството живее един или няколко сънаследници, които също нямат друго жилище. В този случай всеки може да поиска то да бъде поставено в неговия дял.

Дяловете на останалите съделители се уравняват с друг имот или с пари. Ако няколко души предявят претенции, се предпочита онзи, който предложи по-висока цена.

През втората фаза се извършва реалното и окончателно разделяне на имуществото или пък възлагането му на някои съделители и изравняването дела на другите с пари, като в случай на неподеляемост имотът се изнася на публична продан и получената пазарна цена, след оценката на вещото лице се разделя съобразно дяловете и делбените квоти на отделните съделители. От общите имоти се образуват дялове и всеки дял се предоставя в изключителна собственост на съделител

Новият собственик е длъжен в срок от влизане в сила на съдебното решение да изплати всички дължими суми на останалите съсобственици. В случай, че уравняване на дяловете не бъде изпълнено в срок, съдебното решение се обезсилва по право, а имотът, предмет на съдебната делба  се изнася на публична продан.

В зависимост от вида на имота, законът допуска различни квоти и площи за съдебната делба, като право да иска делба на недвижимия имот и да получи своя дял има всеки един от съсобствениците, Законът поставя някои сравнително конкретни и разумни изисквания към извършването на делбата между страните:

 • В производството по делба следва да учавстават всички съсобственици в противен случай, същата е нищожна по отношение на недвижимите имоти, предмет на делбата.
 • Що се отнася за вида на недвижимият имот, следва да се има в предвид следното:
 1. Не се допуска делба на земеделски имот – нива на част по-малка от 3 (три) декара;
 2. Не се допуска делба на земеделски имот – ливада на част по-малка от 2 (два) декара;
 3. Не се допуска делба на земеделски имот – лозе или овощна градина на част по-малко от 1 (един) декар. Но в случай,че площите са такива, каквито са посочени тук то вариантите са или единият от съсобствениците да изкупи дяловете на другите, или общият имот бъде продаден, като се разделят съответно сумата по съответстващите дялове;
 4. Не се допуска делба на урегулиран поземлен имот (в регулация- УПИ), като в този случай, следва да се съобразят минималните изисквания за площ, установени от закона в зависимост от това къде се намира УПИ-то, а именно :
 1. Не се допуска делба на урегулиран поземлен имот в градовете – най-малко 14 м. лице и 300 кв.м повърхност;
 2. Не се допуска делба на урегулиран поземлен имот в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м. лице и 500 кв.м повърхност;
 3. Не се допуска делба на урегулиран поземлен имот във вилните зони – най-малко 18 м. лице и 600 кв.м повърхност;
 4. Не се допуска делба на урегулиран поземлен имот в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен – най-малко 16 м. лице и 500 кв.м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици – най-малко 14 м. лице и 300 кв.м повърхност;
 5. Не се допуска делба на урегулиран поземлен имот в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен – най-малко 12 м. лице и 250 кв.м повърхност.
 6. В случай, че недвижимият имот е жилище, е необходимо да бъде самостоятелно обособен вход за всеки един от съсобствениците като всяко жилищно помещение, следва да притежава собствена кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него.

За допълнителна информация и справки, молим обърнете се към нас на посочените по-долу телефони за връзка + 359 897 90 43 91 или изпратете Вашето запитване на info@lawyer-bulgaria.bg  

tags  

делба, делба брат и сестра, делба деца наследодател, делба земеделски имоти, делба на апартамент, Делба на наследство, делба на недвижими поземлени имоти, делба на ниви, Делба на селски имот, делба наследствени имущества, делба наследство майка, делба пред Районен съд, делба Районен съд София, Делба съсобственост, делбено производство, Доброволна делба, Договор доброволна делба наследници, държавата и общините, Етапи на съдебна делба, жилищни имоти, задължение за издръжка и гледане, мазета, малолетен, наследници, наследствени апартаменти, наследство ливади, наследяване апартамент, наследяване земеделски имоти, наследяване на имущество, непълнолетен или поставен под запрещение, Нотариус делба имоти, отделните жилища помещения, подя лба на наследствени имоти, подялба апартамент, подялба между брат и сестра, подялба на предприятие, сестри завещание, син дъщеря, съдебни фази на делбата, съделител, съсобственост в резултат на сделка, таван, търговски обекти, търговски складове, Удостоверение за наследници, физически или юридически
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics