Деклариране недвижим имот

Откриване на завещание, Адвокат отваряне на завещание, Оспорване завещателни разпореждания, Съдебен иск оспорване завещателни разпореждания, адвокат оспорване на завещание, Оспорване на завещателни разпореждания чл. 30 ЗН, нищожност на завещание, Отмяна на завещание, нищожност на завещание, Адвокат наследствено право

Деклариране недвижим имот

Всеки имотен адвокат, занимаващ се с деклариране недвижим имот ще Ви посочи, че съгласно Закона за местните данъци и такси собственикът, придобил нов недвижим имот, без значение, ново или старо строителство, или замяна, е длъжен в 2 (двумесечен) срок от сключването на сделката пред Нотариус и прехвърлянето на собствеността, което е изповядването и вписването на сделката с недвижим имот в Агенция по вписванията да подаде своевременно данъчна Декларация по чл.14 ЗМДТ.

Целта на тази декларация е собственикът да бъде включен в Имотния регистър като такъв.

СРОКОВЕ И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМОТА

Всеки имот следва да бъде деклариран в срока по чл.14 Закон за местните данъци и такси пред данъчната служба в населеното място където е намира, за да бъде включен в системата на местните данъци и бъде  деклариран за облагане с годишен данък.

Нашите адвокати по сделки с недвижими имоти ще Ви предложат нашите правни услуги. Те ще Ви кажат, че данъчна Декларация по чл.14 ЗМДТ следва да се подаде не само при придобиване на имот. Също и при учредяване на право на ползване от друг собственик.

Вашият адвокат по сделки с недвижими имоти е задължен да Ви информира, че собственикът следва да декларира, че той е ползвателят на този имот.

Всички адвокати по имотни дела внимателно следят всеки срок и дейност по сделките с недвижими имоти. Те ще Ви помогнат с декларирането. Това деклариране се извършва в съответния отдел „Местни данъци и такси“ към Общината по местонахождението на имота, който сте закупили.

Общинският служител проверява подадените декларации. Той може да поиска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и чрез измерване на имота от техническите органи.

  1. За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
  2. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

„Основно жилище” е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и на членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ЧЛ.14 ЗМДТ

Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те трябва да декларират съответната част от имота и да внесат данък за нея.

Въпреки това всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограничено вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.  Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват, или не.

В случай, че сте се консултирали с адвокат, би следвало да Ви е указал, че ако сте закупили проект на груб строеж, е необходимо да изчакате цялата сграда да получи съответното разрешение за ползване. Това е т. нар. Акт Образец Нр.16, като едва тогава ще го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението.деклариране недвижим имот
Нашият съвет е да спазвате сроковете и да регистрирате навреме имота. В противен случай рискувате да Ви бъде наложена административна глоба за пропуснатия срок и да платите глоба за това.

Консултация за деклариране недвижим имот

В административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ са предвидени различни глоби в зависимост от срока. За различните физически лица те варират от 10 до 400 лв.

Като опитни и добри адвокати по сделки с недвижими имоти подчертаваме, че тези глоби са по преценка на наказващия орган.

При консултацията с нашите адвокати ще разберете, че в същия ценови диапазон са глобите. И ако в подадената от Вас, данъчната декларация не са посочени или невярно са посочени данни, вследствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данък.

В случай, че ни възложите подаването на съответната данъчна декларация, ние ще извършим всичко това за Вас в срок.

Ще Ви уведомим за размера на дължимия данък, ако такъв следва да бъде заплатен.

Ние сме задължени да уточним, че задължението за деклариране на имоти важи и за юридическите лица и при пропуск имуществената санкция за тях е от 100 до 1000 лв.

В повечето случай, посочваме, че в случай на наследяване на недвижим имот, срокът за деклариране е различен. Причината е, че тук вече действат други разпоредби на закона за местните данъци и такси.

Потърсете ни в случай, че имате въпроси 

Съветваме нашите клиенти, като добър адвокат по имотни дела и специалист по сделки с недвижими имоти, че декларацията по чл. 14 ЗМДТ трябва да се подаде в 6 (шест) месечен срок от датата на наследяването на имота.

Декларацията може да се подаде и по електронен път, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

1. Данъчно задължените лица подават декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроените или придобитите по друг начин имоти.
2. Декларацията се подава в 2-месечен срок в общината по местонахождението на имота, като срокът е различен в случаите на придобиване на имот по наследство.
При наследяване на имот декларацията се подава в шестмесечен срок от: смъртта на наследодателя; узнаването, че наследството е открито; въвеждането във владение при лица, обявени от съда за отсъстващи; раждането на наследник, който към момента на смъртта на наследодателя е бил заченат.
3. При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определянето на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общинската приходна администрация в 2-месечен срок от настъпване на промяната.

Подадената декларация от едно данъчно задължено лице ползва останалите задължени лица.

Данъчната декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ няма установително действие, тъй като данъчно задълженото лице не определя с нея размера на дължимия данък. Размерът на данъка се определя от общински служител.

При имотите на гражданите, при жилищните имоти на предприятията и при облагане на държавен или общински поземлен имот, върху който е построена сграда на предприятие, данъкът се определя върху данъчната оценка по Приложение № 2, а при другите имоти на предприятията се взема по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка.

Същият срок е предвиден и за декларациите за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползва и останалите наследници.

Нашият съвет като адвокати по недвижими имоти и имотни дела е да спазите срока за подаване, тъй като глобата при неподаване на декларация от наследниците, заветниците или законен представител е от 10 до 500 лв.

За повече информация или допълнителна помощ от адвокат се обърнете към нас на тел. 02/858 -10-25, e-mail info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

2-месечен срок в общината по местонахождението на имота, advokat advokati dobar advokat, Avukat Bulgaristan, Bulgaristan Avukat, bulgaristan avukatları, Bulgaristan Avukatlık, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası, Bulgaristan Bulgar hukuk firması. Gayrimenkul, bulgaristan hukuk bürosu, bulgaristan türk avukatlari, Bulgaristan'da Avukat Bürosu, Bulgaristan'da Hukuk, Varna şehri, Абонаментно правно обслужване на фирми, австрийски адвокат, адвокат, адвокат Балчик, Адвокат Банско, адвокат Берковица, адвокат Берлин, адвокат Бургас, адвокат Бяла, адвокат в Айтос, адвокат дела за развод, адвокат дела и регистрация на фирми и търговски дружества, адвокат делба на наследствени имоти, адвокат делби на наследства, Адвокат Добрич, адвокат договори, адвокат защита от незаконно уволнение, адвокат извънсъдебно споразумение, адвокат имотни дела, адвокат имотни спорове, адвокат имуществени дела и защита на запазени части, адвокат ликвидация на търговски дружества, адвокат недвижими имоти, адвокат неизплатени възнаграждения, адвокат немски език, адвокат Несебър, адвокат нотариални актове и сделки с недвижими имоти, адвокат обезщетения за трудови злополуки, адвокат оспорване на уволнения и трудови отношения, адвокат по данъчни дела, адвокат по дела за издръжка, адвокат по договори и Лицензи, адвокат по наследствени дела, адвокат по Несъстоятелност, адвокат по съдебни дела и процес адвокат по арбитражни дела, адвокат правни консултации и обслужване по търговски сделки и спорове, адвокат предаване на владение, адвокат преобразуване, адвокат приемане и отказ от наследство, адвокат проверка и защита при брачни договорим адвокат бракоразводни дела, Адвокат Разводи, адвокат родителски права, Адвокат Смолян, адвокат съставяне и оспорване на завещание, адвокат трудови спорове, Адвокат Хамбург, адвокати, адвокати имотни правни спорове, адвокати по административни дела и обществени поръчки, адвокати по вещно правни дела, адвокати по гражданско Право, адвокати по застрахователни дела, адвокати по семейни дела, адвокати по търговско и дружествено право, адвокатска кантора, адвокатска кантора имоти, адвокатски услуги адвокатски хонорар, адвокатско възнаграждение административно право, АУАН Наредба за дейността на заложните къщи адвокат, бракоразводен адвокат, брокери, български адвокат Германия, Визбаден, германски адвокат, гражданско право, данъци, Данъчна декларация чл.14 ЗМДТ, данъчно задължените лица, Декларация чл. 14 от ЗМДТ, декларацията се подава в шестмесечен срок от: смъртта на наследодателя, Деклариране и внасяне на данък върху недвижимите имоти, деклариране имот отдел „Местни данъци и такси" към Общината, деклариране на жилищните имоти, деклариране на Основно жилище, дела при защита правото на собственост, дело, дело за издръжка, детектив, детективи, детективска агенция, детективски услуги, добър адвокат, договори, домашно насилие, евтин адвокат, завещание, Завещание Германия, Закон за брокерите на недвижими имоти, законопроект, заложна къща, запис на заповед, застрахователно право немски език, защита, защита на длъжника, защита при договорни отношения, защитна стратегия, издръжка, изповядване на сделка пред нотариус, изпълнителен лист, изпълнително дело, имотен адвокат, имотен казус, Имоти Германия, кантора, качествен юрист, консултации, лихви, личен адвокат, лоши кредити, наказателно постановление, наказателно право, наследяване на имот, недвижими имоти, немска кантора, немски адвокат, немски език, немско право, немскоговорящ адвокат. Адвокат право Германия, нотариални покани, обжалване и разваляне на Договори за наем, обжалване на наказателни постановления, обжалване на наказателно постановление, Обществени поръчки, общинската приходна администрация, онлайн, по електронен път, правна защита, правна помощ, правни услуги, правни услуги ВАРНА, правни услуги гр.София, правни услуги Смолян, правни услуги троян, право, право Германия, прехвърляне на дялове и ликвидация на фирми, Прием на декларации по ЗМДТ, проблеми при декларирането на данъците на имоти, Протокол, процес, процесуално представителство, пълномощни, развод, развод по взаимно съгласие развод по исков ред разпит на свидетел регистрация, разпределение на имущество, регистрация на заложна къща събиране на вземания събиране на дългове, регистрация на фирми, сделки пред нотариус, сделки с имоти, съд, съдебна делба недвижими имоти, съдебни дела за неоснователно обогатяване, съдебни дела за обезщетения при пътнотранспортни произшествия, съдебни дела и защита при непозволено увреждане, съдебни дела и обезщетения при злополука, съставяне и разваляне на договори, удостоверение, Хамбург, хладно оръжие, частен детектив, юридическа помощ юрисконсулт, юридически Адвокат Германия
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics