Деклариране на недвижим имот

Деклариране на недвижим имот, придобиване на недвижим имот, Декларация чл. 14 ЗМДТ, регистрация недвижим имот в общината, Данъчно регистриране недвижим имот в общината, Вписване недвижим имот в отдел "Местни данъци и такси"

Деклариране на недвижим имот

След придобиване на недвижим имот в България и съгласно Закона за местните данъци и такси всеки имот, независимо дали е ново или старо строителство, подлежи на деклариране в съответната данъчна или общинска служба „Местни данъци и такси“

Разбира се, декларирането на този имот е свързано със задължителен двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията, скрепен със санкция при право на новият собственик да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък.Деклариране на недвижим имот, придобиване на недвижим имот, Декларация чл. 14 ЗМДТ, регистрация недвижим имот в общината, Данъчно регистриране недвижим имот в общината, Вписване недвижим имот в отдел "Местни данъци и такси"

Тази данъчна декларация  по чл. 14 ЗМДТ се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира учреденото му ограничено вещно право е самият ползвател.

Декларирането се извършва в отдел „Местни данъци и такси” към общинската данъчна служба по местонахождението на новопридобитият имот.

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 14 ЗМДТ :

1. Данъчно задължените лица подават декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроените или придобитите по друг начин имоти.

2. Декларацията се подава в 2-месечен срок в общината по местонахождението на имота, като срокът е различен в случаите на придобиване на имот по наследство.

При наследяване на имот декларацията се подава в шестмесечен срок от: смъртта на наследодателя; узнаването, че наследството е открито; въвеждането във владение при лица, обявени от съда за отсъстващи; раждането на наследник, който към момента на смъртта на наследодателя е бил заченат.

3. При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определянето на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общинската приходна администрация в 2-месечен срок от настъпване на промяната.

Подадената декларация от едно данъчно задължено лице ползва останалите задължени лица.
Данъчната декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ няма установително действие, тъй като данъчно задълженото лице не определя с нея размера на дължимия данък.

Размерът на данъка се определя от общински служител.
При имотите на гражданите, при жилищните имоти на предприятията и при облагане на държавен или общински поземлен имот, върху който е построена сграда на предприятие, данъкът се определя върху данъчната оценка по Приложение № 2, а при другите имоти на предприятията се взема по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка.

При придобиване на нови обекти във вече деклариран имот, в декларацията се посочват само новопридобитите обекти.
Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез подаване на данъчна декларация.

В случай, че закупите имот на груб строеж, с издадено разрешение за груб строеж ( преди т.нар. Акт. Обр. 14) е нужно да изчакате сградата да получи разрешение за ползване и едва тогава да го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението.

В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени глоби, ако тези срок не се спази.  Глобите са значителни и възлизат от 10 до 400 лв. за физическите лица, по преценка на административно наказващия орган.

В същия диапазон са глобите и ако в данъчната декларация не са посочени или невярно са посочени данни, вследствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данък. Задължението за деклариране на имоти важи и за юридическите лица и при пропуск имуществената санкция за тях е от 100 до 1000 лв.

При наследяване на имот срокът за деклариране е различен, тъй като при него действа друга разпоредба на закона. В случая Декларацията трябва да се подаде в 6-месечен срок.

Същият срок е предвиден и за декларация за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползва и останалите сънаследници.

Глобата при неподаване на данъчна декларация по чл. 14 ЗМДТ от задължените лица – наследници, заветници или техен законен представител (родителите на малолетно дете, което наследява) варират от 10 до 500 лв.

Тук е добре да се каже, данъчна декларация трябва да се подаде и при промяна по имота, която може да доведе до промяна и на данъка. Например луксозен ремонт, голямо преустройство или промяна в предназначението на имота – от жилище на офис, от основно жилище (за което по закон се плаща 50 % от данъка) в жилище и други.Деклариране на недвижим имот, придобиване на недвижим имот, Декларация чл. 14 ЗМДТ, регистрация недвижим имот в общината, Данъчно регистриране недвижим имот в общината, Вписване недвижим имот в отдел "Местни данъци и такси"

Декларирането на имот може да се извърши и от упълномощено лице. За всеки имот се подава отделна данъчна декларация по чл. 14 ЗМДТ. Кантората осъществява помощ при по попълване и подаване на декларация по чл. 14 ЗМДТ за лица придобили имот, когато се намират в чужбина или са възпрепятствани да го извършат в указаният от закона двумесечен регистрационен срок.

Необходими документи при деклариране на недвижим имот от физически лица:

 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ  Декларация по чл.14;
 2. Документ за собственост /копие/;
 3. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
 4. Удостоверение за наследници /при наследство/;
 5. Решение на ТЕЛК /при основно жилище/;
 6. Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.

Необходими документи при деклариране на недвижим имот от юридически лица:

 1. Декларация по чл. 17 от ЗМДТ /ако имота е нежилищен/ Декларация по чл.17;
 2. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ Декларация по чл.14;
 3. Документ за собственост /копие/;
 4. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
 5. Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.

Правни последици

При неспазване на установените срокове за внасяне на данъка, той се събира с лихвата за изтеклия период на закъснение, определена по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Не е административно нарушение неплащането в срок на данъка върху недвижимите имоти. – Който не подаде декларация по чл. 14 ЗМДТ, не я подаде в срок, както и не посочи, или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановление се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

За допълнителна информация и помощ, спокойно можете да се обърнете към нас за съвет и помощ на тел. + 359 897 90 43 91 или на  mail  office@lawyer-bulgaria.bg  при подаване или изготвяне на данъчна декларация по чл. 14 ЗМДТ пред съответната общинска данъчна служба „Местни данъци и такси“ в района, където се намира Вашият имот.

 

tags  

абонаментно обслужване, адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, адвокат изпълнителни дела ЧСИ, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат по семейни дела, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат София, адвокат транспортни дела, адвокати Сандански, ал. 1 ЗМДТ, вписване на завещание, Вписване недвижим имот в отдел "Местни данъци и такси", въвеждането във владение, граждански дела пред Районен съд, Данъчната декларация, Данъчната декларация по чл. 14, данъчно задължени лица, Данъчно регистриране недвижим имот в общината, Декларация по чл. 14 от ЗМДТ, Декларация чл. 14 ЗМДТ, Деклариране на недвижим имот, делба на имот между братя, делба на имот между наследници, застрахователни дела, ЗМДТ, изваждане на документи и бракоразводни дела, изготвяне на касационна жалба пред ВКС. Съдебно дело за делба недвижим имот, изготвяне на пълномощни, имотите на гражданите, Как да попълним данъчна декларация за притежаваните имоти, консултации, Мярка за неотклонение, наказателни дела, наследствени дела, Обжалване мярка за неотклонение, Обжалване наказателно постановление, обжалване решение на Районен съд, общинската приходна администрация, освобождаване от данък, оспорване на АУАН, оспорване на завещание, оспорване на наследствени квоти, Оспорване на съдебно решение, отдел „Местни данъци и такси”, отказ от наследство, писмени отговори по насрещен иск, подготовка на Предварителен договор, ползване на данъчно облекчение, Попълване на декларация по чл.14, правни, представителство пред съд, Прехвърляне недвижим имот, при жилищните имоти на предприятия, придобиване на имот по наследство, придобиване на недвижим имот, присъждане на неустойки по сключени договори, развод по исков ред, регистрация на фирми, регистрация недвижим имот в общината, родителски права при развод, спорове, съдебно дело по разваляне на търговски договор, съдебно производство задържан, търговски дела пред съд
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics