Констативен нотариален акт

издаване Констативен нотариален акт по документи, Констативен нотариален акт по обстоятелствена п

Констативен нотариален акт

Всеки добър адвокат по имотни дела, ще Ви каже, че собствеността се доказва с необходимите писмени документи. Това са констативен нотариален акт, съдебни решения, административни актове и др.

Констативният нотариален акт е изключително разпространена форма за признаване на право на собственост въз основа на писмени доказателства и свидетелски показания, като в закона са предвидени две хипотези:

по ал.1) нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства и

по ал.2) нотариален акт, удостоверяващ право на собственост по давност въз основа на обстоятелствена проверка.

В практиката на съдилищата до постановяване на посоченото тълкувателно решение съществуваше противоречие относно материалната доказателствена сила на същия.

Тълкувателното решение уреди несъответствието в практиката като установи, че нотариалният акт, с който се признава правото на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 от ГПК, не се ползва с материална доказателствена сила по чл. 179, ал. 1 от ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост, а само с легитимиращо действие.

От този особен предмет на констативния нотариален акт, а именно самото право на собственост, следват и особеностите в издаването и правните му последици.

В съвременната практика на адвокатите съществуват ситуации, при които собствениците или техните наследници на недвижими имотиж се установяват след много години.

Всъщност те не разполагат с всички необходими документи за собственост или не могат да представят нито един от гореизброените документи за собственост върху имотите си. В този случай, следва да се консултирате с адвокат или т.нар. имотен адвокат, който ще Ви съдейства да бъде подготвена цялата писмена документация за да бъде издаден констативен нотариален акт. В конкретния случай, самият нотариус ще се произнесе относно Вашето право за съответния недвижим имот. Това става дори и да не разполагате с документи за собственост.издаване Констативен нотариален акт по документи, Констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка

Ангажирайки адвокат недвижими имоти, следва да се уговорите с него за  всички възможности, който имате, а именно:

  1. Дали става дума за издаване на констативен нотариален акт пред нотариус в населеното място въз основа на представените писмени доказателства.
  2. Дали става дума за издаване на констативен нотариален акт въз основа на т.нар. „обстоятелствена проверка“. Ситуация, в която не разполагате с всички необходими документи, поради някаква причина. Адвокат ще Ви помогне да си набавите за бъдещото придобиване на недвижимите имоти.

Процедура по издаване на издаване Констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка

Вашият адвокат ще Ви каже, че в производството по издаване на констативен нотариален акт, нотариусът следва да извърши внимателно пълна и детайлна проверка. Тя се отнася до Вашето право на собственост след като разгледа представените му писмени документи. След като установи, че всичко е наред, Нотариусът издава констативен нотариален акт, който отговаря на условия, посочени в закона. Това е вариант, в който Нотариалният акт се издава при частична липса на годни писмени доказателства. Или пък, когато наличните не са достатъчни за  удостоверяване правото на собственост върху имота.

Като адвокат по недвижими имоти Ви указвам, че основната цел на това удостоверяване пред нотариус е да се установи основанието за придобиване на собствеността върху конкретния недвижим имот, вследствие на изтекла придобивна давност. Т.е. ако в продължение на поне 5 години върху имота е била упражнявана фактическа власт, дали лично, или чрез някой друг, то Вие имате правно основание за издаването Ви на такъв вид нотариален акт. Основни моменти са да сте владяло имота в продължение на 5 и повече години и да не сте знаели, че е собственост на някой друг. В този случай можете при определени условия да придобиете имота на основание изтекла придобивна давност.

Втората хипотеза е за период от 10 и повече години упражняване на власт върху съответния имот. Можете да придобиете, дори и да не притежавате правно основание за това. И дори и да сте недобросъвестен владелец, знаейки, че някой друг е собственик. Затова именно тук ще Ви кажа, че можете да станете собственик чрез т.нар. констативен нотариален акт.  За целта е нужно да имате свидетели, който ще потвърдят пред нотариуса фактите, описани в констативния нотариален акт. Това се налага,  за  да станете вие собственик на имота.

Свържете се с нас за повече подробности

Има случаи, в които съответният Нотариус откаже да Ви издаде нотариален акт и прецени, че представените пред него писмени документи и свидетелски показания са недостатъчни за издаването на Констативен нотариален акт.

Ние ще Ви помогнем да се справите с този проблем. За целта се обърнете към нас на следните телефони: 02 /858 -10-25 или на mail: info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

адвокат, Адвокат аренден договор, адвокат възбрана на жилище, адвокат възбрана недвижими имоти, адвокат давностни срокове, адвокат декларация за търпимост, адвокат дела за развод, адвокат дела и регистрация на фирми и търговски дружества, адвокат делба на наследствени имоти, адвокат делби на наследства, адвокат договор за лизинг, адвокат дружествени дялове фирма, адвокат заличаване ипотека, адвокат защита от незаконно уволнение, адвокат земеделски земи, адвокат издаване на Нотариален акт, Адвокат имоти англичани, Адвокат Имоти Банско, Адвокат Имоти Гърция, адвокат имотни дела, Адвокат имотни казуси, адвокат имуществени дела и защита на запазени части, адвокат Констативен Нотариален акт, адвокат Констативка, адвокат ликвидация на търговски дружества, адвокат на кредитор по сделка, адвокат наем на апартамент, адвокат наследствени въпроси, адвокат недвижими имоти, адвокат неизплатени възнаграждения, адвокат Нотариален акт по обстоятелствена проверка, адвокат нотариални актове и сделки с недвижими имоти, адвокат обезщетения за трудови злополуки, адвокат обжалване наказателните постановления, адвокат оспорване на уволнения и трудови отношения, адвокат отказ от наследство, адвокат по дела за издръжка, адвокат правни консултации и обслужване по търговски сделки и спорове, адвокат предаване на владение, Адвокат предварителен, адвокат предварителен договор, адвокат преобразуване, адвокат прехвърляне на фирма, адвокат приемане и отказ от наследство, Адвокат проблеми с недвижими имоти, адвокат проверка и защита при брачни договорим адвокат бракоразводни дела, Адвокат промяна на обстоятелствата на фирми, адвокат разсрочване на кредити, адвокат родителски права, адвокат сделки недвижими имоти чужденци, адвокат сделки с имоти, Адвокат сделки с имоти чужденци, адвокат сделки с недвижими имоти, адвокат справка регистър недвижими имоти, адвокат съставяне и оспорване на завещание, адвокат трудови спорове, адвокат търговски дела индустриални имоти, адвокати, адвокатска кантора, адвокатски услуги, адвокатски хонорар, административното право, банковото право, бракоразводни дела, вещно право, вещното право, граждански дела, гражданско дело, гражданско право, данъчно право, данъчното право, дарение, дела при защита правото на собственост, договор за правна помощ, договори, дружественото право, залог, застрояване индустриални имоти, защита на интелектуалната собственост, защита при договорни отношения, изготвяне на нотариални актове по давност, издаване Констативен нотариален акт по документи, ипотека недвижим имот, както и конкурентно право, Констативен нотариален акт по обстоятелствена п, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации по гражданско-правни въпроси, лизинг, международно и европейско право, наем, наказателно право, наказателното право, наследствено право, обжалване и разваляне на Договори за наем, отказ от наследство, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, правна консултация, правни консултации, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, право, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, прехвърляне на дялове и ликвидация на фирми, придобивания, пълномощни, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, сливания и разделяния на търговски дружества, Справка за недвижим имот, съд, съдебна делба недвижими имоти, съдебни, съдебни дела за неоснователно обогатяване, съдебни дела за обезщетения при пътнотранспортни произшествия, съдебни дела и защита при непозволено увреждане, съдебни дела и обезщетения при злополука, съдебни разходи за адвокат, съставяне и разваляне на договори, трудово право, трудовото право, търговско право, Търговско предприятие, търговското право, Удостоверение за наследници, финансовото право, юридически консултации
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics