Нашите правни УСЛУГИ

Международна правна кантора „Д. Владимиров и партньори“ предоставя правно обслужване по търговски, граждански и застрахователни дела. Адвокатската кантората разполага със опитни адвокати по имотни дела, бракоразводни дела и събиране на просрочени задължения от длъжници.

Довереният и опитен адвокат по търговски дела, подготвяйки писмени документи за участие в търгове,  би ви спестява доста средства, време и редица пропуски, които можете да допуснете,. Кантората разполага с добър и опитен адвокат по търговски дела, адвокат по сериозни търговски спорове пред съд, както и адвокати по фирмени дела за подготовка на документи  за регистрация на търговски дружества

Кантората предлага опитни адвокати по данъчни и финансови дела, адвокати по обжалване на данъчно ревизионни актове и подготовка на писмени правни становища пред НАП, предлага качествена  правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност и др.

Кантората разполага с квалифицирани и опитни адвокати по търговска несъстоятелност, адвокати с дългогодишен стаж при ликвидация на фирми, събиране на вземания и дела и обжалване в случай на несъстоятелност на длъжник.Подготовка на искови молби и участие в процедура по събиране на задължения от списък на кредитори от масата на несъстоятелността.

Правна помощ и съдействие при издаване, обжалване и изпълнение на  административни актове, както и обжалване на индивидуални административни актове пред административен орган или административен съд.

Кантората разполага с добър адвокат по съдебни дела с недвижими имоти, предлага  адвокатска помощ при сделки с недвижими имоти, обжалване на съдебна делба и спор за имоти между физически лица и фирми, както  и  с  адвокат по имотни дела, като се ангажира с изготвяне на предварителни договори, пълномощни, декларации и нотариални актове, констативни нотариални актове и др.

Кантората разполага с добър и опитен адвокат по бракоразводни дела, води съдебни спорове по брачни дела, подготвя документи и води искове за издръжка, признаване на бащинство,както и разполага с адвокат по съдебни дела за оспорване на дял при разпределение на семейно имущество

Кантората разполага с добри и опитни адвокати при подготовка на договори, адвокати за подготовка на Предварителни договори, адвокати при изповядването на Нотариални актове и Договори за аренда на земеделска земя. Изготвя Договори за доброволна делба на недвижими имоти и договори за наем и заем пред фирми и банки

Кантората разполага с адвокати по имотни дела и делбени правни спорове, който ще Ви помогнат при покупка на недвижими имоти.Като адвокати по имотни дела и делбени спорове осъзнаваме, че законът предвижда специален ред за придобиване и учредяване на вещни права.

Застрахователните компании често използват незнанието на хората и финансовата невъзможност на пострадалите.Кантората предлага добър адвокат по застрахователни дела и добър и опитен адвокат по ПТП и адвокат по транспортни дела, за да получите добро обезщетение за всички възникнали имуществени и неимуществени вреди при ПТП

Адвокатска кантора разполага с добри и опитни адвокати по съдебни дела и процесуално представителство и правна защита пред различни съдилища и арбитраж в страната,  адвокати по граждански дела и правни спорове при осиновяване, дела за издръжка и наем, разваляне на сключени договори пред различни инстанции и съдебни дела.

Кантората разполага с опитни адвокати по финансови и банкови дела, адвокати с дългогодишен опит в  тежки съдебни дела срещу банки, адвокати по съдебни спорове срещу колекторски фирми и предлага правна помощ при дела срещу фирми за бързи кредити и обезпечения по дела срещу финансови институции

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по наследствени дела, води чрез своите адвокати по наследствено право активно съдебни дела по делба на наследствени недвижими имоти, възстановяване собствеността върху земеделски земи и разполага с адвокати по имотни дела и съдебна делба на полски и горски недвижими имоти

Кои сме ние

В основата на успешната работа на екипа на Международна правна кантора „Д. Владимиров и партньори“ са залегнали три основни принципа. Те се спазват от целия екип и на тяхна база се взимат решенията за развитие на всеки отделен случай и на самата кантора.

Международна Адвокатска Кантора “Д.Владимиров и партньори“ предлага процесуално представителство на български и чуждестранни граждани, юридически лица и търговски дружества пред всеки съд, юристдикция, държавна, общинска институция, административни органи, арбитражи.Нашите клиенти са чуждестранни компании, и физически лица от различни държави който се обслужват от опитни адвокати в областта на търговското, корпоративното, гражданското право, директно на родния им език. В екипът на кантората работят опитни и добри адвокати по търговско право, добри и опитни адвокати по гражданско право,  добри адвокати по застрахователни и имотни дела, както утвърдени, така и квалифицирани специалисти, ръководени от принципите на Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори “ за професионализъм, лоялност, индивидуален подход и конфиденциалност към всеки един клиенти и всяко едно запитване. 

Качество

Професионализъм

Компетентност

Опит

Отзиви на Наши клиенти

Какво споделят доволните ни клиенти за нас?

Имате въпроси ? Консултирайте се с веднага нас онлайн !

error: Content is protected !!