Нашите ПРАВНИ УСЛУГИ

Кантората предоставя правно обслужване по търговски, граждански и застрахователни дела. Адвокатската кантората разполага с опитни адвокати по имотни, застрахователни и банкови дела, адвокати по съдебни бракоразводни процеси и съдебни дела пред ЧСИ по събиране на просрочени задължения от длъжници.

Довереният и опитен адвокат по търговски дела, подготвяйки писмени документи за участие в търгове би ви спестил доста средства, време и редица пропуски, които можете да допуснете. Кантората разполага с добър и опитен адвокат по търговски дела, по сериозни търговски спорове пред съд, както и адвокати по фирмени дела за подготовка на документи за регистрация на търговски дружества.

Кантората предлага адвокати по данъчни и финансови дела, които имат голям опит в обжалването на данъчно ревизионни актове и в подготовката на писмени правни становища пред НАП. Ние предлагаме качествена правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност и др.

Кантората разполага с квалифицирани и опитни адвокати по търговска несъстоятелност с дългогодишен стаж при ликвидация на фирми. Правна помощ при събиране на вземания, дела и обжалване в случай на несъстоятелност на длъжник. Подготовка на искови молби, участие в процедура по събиране на задължения от списък на кредитори от масата на несъстоятелността.

Правна помощ и съдействие при издаване, обжалване и изпълнение на административни актове. Обжалване на индивидуални административни актове пред административен орган или административен съд.

Кантората разполага с добър адвокат по съдебни дела с недвижими имоти, предлага адвокатска помощ при осъществяване на сделки с недвижими имоти, обжалване на съдебна делба и спор за имоти между физически лица и фирми, както и с адвокат по имотни дела, като се ангажира с изготвяне на пълномощни, предварителни договори,  декларации и нотариални актове, констативни нотариални актове и др.

Кантората разполага с добър и опитен адвокат по бракоразводни дела. Ние успешно водим съдебни спорове по брачни дела, подготвяме документи и водим искове за издръжка, признаване на бащинство и други. Разполагаме с добри юристи по съдебни дела за оспорване на дял при разпределение на семейно имущество.

Ние разполагаме с голям опит при подготовката и изготвянето на всякакви Договори и Предварителни договори. Осигуряваме правна помощ при изповядването на Нотариални актове и Договори за аренда на земеделска земя. Изготвяме Договори за доброволна делба на недвижими имоти и договори за наем и заем пред фирми и банки.

Разполагаме с адвокати по имотни дела и делбени правни спорове, които ще Ви помогнат при покупка на недвижими имоти. Като опитни юристи осъзнаваме, че законът предвижда специален ред за придобиване и учредяване на вещни права.

Застрахователните компании често използват незнанието на хората и финансовата невъзможност на пострадалите. Нашата адвокатска кантора предлага добър адвокат по застрахователни дела, добър и опитен адвокат по ПТП и адвокат по транспортни дела, за да получите добро обезщетение за всички възникнали имуществени и неимуществени вреди при ПТП.

Нашата адвокатска кантора разполага с добри и опитни адвокати по съдебни дела и процесуално представителство. Осигуряваме правна защита пред различни съдилища и арбитраж в страната, по граждански дела, правни спорове при осиновяване, дела за издръжка и наем, разваляне на сключени договори пред различни инстанции и съдебни дела.

При нас ще откриете опитни адвокати по финансови и банкови дела. Кантората разполага с добри юристи, които имат дългогодишен опит в тежки съдебни дела срещу банки и колекторски фирми. Предлагаме правна помощ при дела срещу фирми за бързи кредити и обезпечения, по дела срещу финансови институции и др.

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по наследствени дела. Активно водим съдебни дела по делба на наследствени недвижими имоти, възстановяване собствеността върху земеделски земи. Разполагаме с адвокати по имотни дела и делба на полски и горски недвижими имоти.

Търсите добър

Адвокат

В основата на успешната работа на екипа на Международна правна кантора „Д. Владимиров и партньори“ са залегнали три основни принципа. Те се спазват от целия екип и на тяхна база се взимат решенията за развитие на всеки отделен случай и на самата кантора.

Международна Адвокатска Кантора “Д. Владимиров и партньори“ предлага адвокатска помощ и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани, юридически лица и търговски дружества пред всеки съд, юрисдикция, държавна, общинска институция, административни органи, арбитражи.

Клиенти ни са чуждестранни компании, и физически лица от различни държави в разностранни сфери на търговският оборот, като качественият правен съвет дава възможност за доверието, което ни гласуват в областта на търговското, корпоративното, гражданското право.

Нашите адвокати работят с тези клиенти директно на родния им език, като екипът на кантората се състои от опитни и добри адвокати по търговско право, гражданско право,  застрахователни и имотни дела. Всички адвокати и правни специалисти се ръководят от принципите на професионализъм, лоялност, индивидуален подход и конфиденциалност към всеки клиент.  

Качество

Професионализъм

Компетентност

Опит

Конфиденциалност

Отзиви на Наши клиенти

Какво споделят доволните ни клиенти за нас?

Имате въпроси ? Консултирайте се веднага с нас онлайн !

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics